Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Nga
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề  kiểm tra 1 tiết môn Lý
Hä tªn:……………………………………
Líp:………………………………………
KiÓm tra
(§Ò 110)
I. Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)
Bµi 1: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q
1
, q
2
khi ®Æt trong kh«ng khÝ chóng hót nhau b»ng lùc F, khi ®a chóng vµo
trong dÇu cã h»ng sè ®iÖn méi b»ng 2, vÉn gi÷ nguyªn kho¶ng c¸ch th× lùc hót gi÷a chóng lµ:
A. F
= F B. F
= 2F C.
2
'
F
F
=
D.
4
'
F
F
=
Bµi 2:
Bµi 3: C«ng cña lùc l¹ lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch 4C tõ cùc ©m ®Õn cùc d¬ng bªn trong nguån ®iÖn lµ 24J.
SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån lµ:
A. 0,166V B. 6V C. 96V C. 0,6V
Bµi 4:
Bµi 5:
Bµi 6: T¸c dông c¬ b¶n nhÊt cña dßng ®iÖn lµ:
A. NhiÖt b. Ho¸ häc C. Tõ D. Sinh lÝ
Bµi 7:
Bµi 8:
Bµi 9:
Bµi 10:
II. Tù luËn (6 ®iÎm)
Bµi 1:
Bµi 2:
Bµi lµm
I. Tr¾c nghiÖm:
1 2 3 4 5 6
II. Tù luËn:
--------------------
--------------------
Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý - Người đăng: Nguyễn Thị Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý 9 10 797