Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Lớp: 2...............
Môn: TOÁN
Lớp 2
Họ và tên: ............................................................
Thời gian: 40 phút

Điểm

------------------------------------------------------

Bài 1: a/ Viết số:

Năm mươi lăm: ....................

Chín mươi mốt: ....................

Hai mươi bảy: .......................

Tám mươi tám: .....................

b/ Đọc số:
63: ........................................................

45: .................................................

27: ........................................................

32: .................................................

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 47, 48, .............., .............., 51, ................, ..........................
b/ 73, 72, ..............., .............., 69, ................, ........................., 66, .....................
Bài 3: Tính: (1đ)

27 – 3 – 4 = .........................

41 + 4 + 4 = .......................

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
a/ Nam có 20 hòn bi, Nam cho bạn 5 hòn. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi?
A. 25 ;

B. 18 ;

C. 15

b/ Hình vẽ bên có số hình tam giác là:
A. 4 ;

B. 8;

C. 6

Bài 5: Đặt tính rồi tính:
9 + 30

26 + 32

58 – 8

47 – 13

.........................

........................

..........................

............................

.........................

........................

..........................

............................

.........................

........................

..........................

............................

Bài 6: Bắc có 22 quyển vở bìa đỏ và 16 quyển vở bìa xanh. Hỏi Bắc có tất cả bao nhiêu
quyển vở?
Bài giải
..................................................................................................................
…………..................................................................................................
………………………………..................................................................
Bài 7: Viết số thích hợp vào ô trống.
33 +

= 33

45 +

< 48

+ 18 > 28

38 -

= 30

----------------------- Giáo viên không giải thích gì thêm---------------------

Đáp án môn Toán
Bài 1:

a, (1đ) Viết đúng mỗi số ghi: 0,25đ
b, (1đ) Đọc đúng mỗi số ghi 0,25đ

Bài 2: (1đ)

a, 0,5đ ;

b, 0,5đ

Bài 3: (1đ) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 đ
Bài 4: (1đ)

a, Khoanh vào C
b, Khoanh vào B.

Bài 5: (2đ) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5đ
Bài 6: (2đ)

Đúng lời giải: 0,5đ
Đúng phép tính 22 + 16 = 48 (...
TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Lớp: 2............... Môn: TOÁN Lớp 2
Họ và tên: ............................................................ Thời gian: 40 phút
------------------------------------------------------
Bài 1: a/ Viết số: Năm mươi lăm: .................... Chín mươi mốt: ....................
Hai mươi bảy: ....................... Tám mươi tám: .....................
b/ Đọc số:
63: ........................................................ 45: .................................................
27: ........................................................ 32: .................................................
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 47, 48, .............., .............., 51, ................, ..........................
b/ 73, 72, ..............., .............., 69, ................, ........................., 66, .....................
Bài 3: Tính: (1đ) 27 – 3 – 4 = ......................... 41 + 4 + 4 = .......................
Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
a/ Nam có 20 hòn bi, Nam cho bạn 5 hòn. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi?
A. 25 ; B. 18 ; C. 15
b/ Hình vẽ bên có số hình tam giác là:
A. 4 ; B. 8; C. 6
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
9 + 30 26 + 32 58 – 8 47 – 13
......................... ........................ .......................... ............................
......................... ........................ .......................... ............................
......................... ........................ .......................... ............................
Bài 6: Bắc có 22 quyển vở bìa đỏ và 16 quyển vở bìa xanh. Hỏi Bắc có tất cả bao nhiêu
quyển vở? Bài giải
..................................................................................................................
…………..................................................................................................
………………………………..................................................................
Bài 7: Viết số thích hợp vào ô trống.
33 + = 33 45 + < 48
+ 18 > 28 38 - = 30
----------------------- Giáo viên không giải thích gì thêm---------------------
Điểm
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 9 10 405