Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC-LẦN 4 MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi nhat-minh-ton-nu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC-LẦN 4
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề thi 134
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Cr=52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; I=127; Ba = 137.
Câu 1: Khi cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y.
Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y ?
A. Br2, NaNO3, KMnO4.
B. NaOH, Na2SO4,Cl2.
C. KI, NH3, Cu.
D. BaCl2, HCl, Cl2.
Câu 2: Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl(thơm), HCOOC6H5(thơm),
C6H5COOCH3(thơm), HO-C6H4-CH2OH(thơm), CH3CCl3, CH3COOC(Cl2)-CH3, HCOOC6H4Cl (thơm) Có
bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao tạo ra sản phẩm có chứa 2 muối?
A. 5
B. 4
C. 6
D. 7
Câu 3: X có CTPT C3H12N2O3. X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều có khí
thoát ra. Lấy 16,50 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung
dịch rồi nung nóng chất rắn đến khối lượng không đổi thì được m gam. Xác định m?
A. 22,75
B. 19,9
C. 20,35
D. 21,20
Câu 4: Cho các cặp chất sau:
(1). Khí Br2 và khí O2.
(5). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.
(2). Khí H2S và dung dịch FeCl3.
(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.
(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.
(7). Hg và S.
(4). CuS và dung dịch HCl.
(8). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là
A. 8.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Câu 5: Oxi hóa 2m gam ancol no, đơn chức, bậc 1 bằng oxi không khí trong điều kiện thích hợp thì thu
được 3m gam hỗn hợp X gồm anđehit, axit và nước. Xác đinh công thức của ancol trên.
A. CH3OH hoặc C2H5OH
B. C2H5OH
C. CH3OH
D. C2H5OH hoặc C3H7OH
Câu 6: Hỗn hợp A gồm axit ađipic và một axit đơn chức X (X không có phản ứng tráng gương). Lấy 3,26
gam A tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M. % về khối lượng của X trong A là?
A. 29,375%
B. 55,215%
C. 64,946%
D. 34,867%
Câu 7: Cho dung dịch hỗn hợp FeCl3, AlCl3, CuCl2, FeCl2, MgCl2 (nồng độ mỗi chất khoảng 0,1M). Sục
H2S đến dư vào X thì xuất hiện kết tủa Y. Số chất có trong Y là?
A. 4
B. 2
C. 5
D. 3
Câu 8: Cho Na vào dung dịch chứa 2 muối MgSO 4 và CuSO4 thu được khí X, dung dịch Y và hỗn hợp
kết tủa Z. Nung kết tủa Z được chất rắn R. Cho X đi qua R nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được
chất rắn P. Cho P vào dun...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC-LẦN 4
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 134
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Cr=52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; I=127; Ba = 137.
Câu 1: Khi cho hỗn hợp Fe
3
O
4
và Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y.
Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y ?
A. Br
2,
NaNO
3
, KMnO
4
. B. NaOH, Na
2
SO
4,
Cl
2
.
C. KI, NH
3
, Cu. D. BaCl
2
, HCl, Cl
2
.
u 2: Cho các chất sau: CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl, ClH
3
N-CH
2
COOH, C
6
H
5
Cl(thơm), HCOOC
6
H
5
(thơm),
C
6
H
5
COOCH
3
(thơm), HO-C
6
H
4
-CH
2
OH(thơm), CH
3
CCl
3
, CH
3
COOC(Cl
2
)-CH
3
, HCOOC
6
H
4
Cl (thơm)
bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao tạo ra sản phẩm chứa 2 muối?
A. 5 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 3: X CTPT C
3
H
12
N
2
O
3
. X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều khí
thoát ra. Lấy 16,50 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung
dịch rồi nung nóng chất rắn đến khối lượng không đổi thì được m gam. Xác định m?
A. 22,75 B. 19,9 C. 20,35 D. 21,20
Câu 4: Cho các cặp chất sau:
(1). Khí Br
2
và khí O
2
. (5). Dung dịch AgNO
3
và dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
(2). Khí H
2
S
và dung dịch FeCl
3
. (6). Dung dịch KMnO
4
và khí SO
2
.
(3). Khí H
2
S và dung dịch Pb(NO
3
)
2
. (7). Hg và S.
(4). CuS và dung dịch HCl. (8). Khí Cl
2
và dung dịch NaOH.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là
A. 8. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 5: Oxi hóa 2m gam ancol no, đơn chức, bậc 1 bằng oxi không khí trong điều kiện thích hợp thì thu
được 3m gam hỗn hợp X gồm anđehit, axit và nước. Xác đinh công thức của ancol trên.
A. CH
3
OH hoặc C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH
C. CH
3
OH D. C
2
H
5
OH hoặc C
3
H
7
OH
Câu 6: Hỗn hợp A gồm axit ađipic và một axit đơn chức X (X không có phản ứng tráng gương). Lấy 3,26
gam A tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M. % về khối lượng của X trong A là?
A. 29,375% B. 55,215% C. 64,946% D. 34,867%
Câu 7: Cho dung dịch hỗn hợp FeCl
3
, AlCl
3
, CuCl
2
, FeCl
2
, MgCl
2
(nồng độ mỗi chất khoảng 0,1M). Sục
H
2
S đến dư vào X thì xuất hiện kết tủa Y. Số chất có trong Y là?
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 8: Cho Na vào dung dịch chứa 2 muối MgSO
4
CuSO
4
thu được khí X, dung dịch Y hỗn hợp
kết tủa Z. Nung kết tủa Z được chất rắn R. Cho X đi qua R nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được
chất rắn P. Cho P vào dung dịch HCl dư. Nhận xét nào đúng ?
A. P hoàn toàn không tan trong HCl B. P tan hết trong HCl
C. P tan một phần nhưng không tạo khí D. P tan một phần trong HCl tạo khí
Câu 9: 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nếu chỉ dùng dung dịch H
2
SO
4
loãng (không dùng thêm
bất cứ chất nào khác kể cả quỳ tím và nước nguyên chất) có thể nhận biết được những kim loại nào?
A. Cả 5 kim loại B. Ba, Ag, Fe C. Ba và Ag D. Ba, Ag và Al
Câu 10: X mạch hở CTPT C
6
H
10
tác dụng với HBr cho 3 sản phẩm monobrom là đồng phân cấu tạo
của nhau. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là:
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
u 11: So sánh tính bazơ của các chất sau: (1).Natri axetat; (2).Natri phelonat; (3).Natri etylat; (4).Natri
hiđroxit
A. (2) < (1) < (4) < (3) B. (1) < (3) < (2) < (4) C. (1) < (2) < (3) < (4) D. (1) < (2) < (4) < (3)
Trang 1/4 - Mã đề thi 134
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC-LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC-LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - Người đăng: nhat-minh-ton-nu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC-LẦN 4 MÔN HÓA HỌC 9 10 405