Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011-2012

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2011-2012
MÔN TOÁN – KHỐI 2 – Thời gian: 40 phút

1. Viết số:
a.Bốn mươi tám ki-lô-gam:................
b.Năm mươi hai lít:...............
c.Số bé nhất có hai chữ số:.................
d.Số lớn nhất có một chữ số:................
2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:
8+5

9+6

10 + 4

7+6

3. Đặt tính rồi tính:
47 + 36
.............................

59 + 7
...........................

68 - 28
...........................

87 – 66
........................

.............................

...........................

...........................

........................

.............................

...........................

...........................

........................

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác ?

a)

b)

Hình a và hình c

c)
Hình a và hình d

d)
Hình a và hình b

5. Số ?

a)
b)

+5

+8
9

-6

+ 20

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 481kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg
8

đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Giải:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ĐỀ SỐ 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2011 – 2012
Môn: Toán – Khối 2
Thời gian: 40 phút
Câu 1:
a. Tính nhẩm:
5+6+8=
50 + 30 =
14 + 6 + 11
=
7+4+2=
b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
68 + 6
78 + 9
25 + 46
37 + 24
.............
............
.............
............
.............
............
.............
............
............
............
.............
............
Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:
a. 50 cm = ........... dm
A. 5
B. 10
C. 15
b. 7dm + 8dm = ............dm
A. 78
B. 15
C. 2
c. Số bé nhất có 2 chữ số là:
A. 10
B. 11
C. 12
d. Số liền trước của 89 là:
A. 88
B. 90
C. 100
Câu 3: Điền dấu >, < , =
47 + 18 ........ 65 + 8
35 + 7 .........
ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2011-2012
MÔN TOÁN – KHỐI 2 – Thời gian: 40 phút
1. Viết số:
a.Bốn mươi tám ki-lô-gam:................
b.Năm mươi hai lít:...............
c.Số bé nhất có hai chữ số:.................
d.Số lớn nhất có một chữ số:................
2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:
8 + 5 9 + 6 10 + 4 7 + 6
3. Đặt tính rồi tính:
47 + 36 59 + 7 68 - 28 87 – 66
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác ?
Hình a và hình c Hình a và hình d Hình a và hình b
5. Số ?
a)
b)
6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg
đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Giải:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
a) b) c) d)
9
1
8
+8
+5
-6
+ 20
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011-2012 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011-2012 9 10 387