Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra hóa 11

Được đăng lên bởi himcoi0811
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian: 45 phút; (không kể thời gian phát đề))
Họ và tên…………………………………………….Lớp……………………………..

Mã đề 1335

(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Ca = 40; Ag = 108)
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).
Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y → PVC. Trong đó, X và Y lần lượt là:
A. C2H6, CH2=CHCl.
B. C3H4, CH3CH=CHCl.
C. C2H2, CH2=CHCl.
D. C2H4, CH2=CHCl.
Câu 2: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12 là:
A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 2 đồng phân.
Câu 3: Chất không làm đổi màu quỳ tím là:
A. NaOH.
B. C6H5OH.
C. CH3COOH.
D. CH3COONa.
Câu 4: Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?
A. Oxi không khí.
B. dd KMnO4.
C. dd Brom.
D. dd HCl.
Câu 5: Hợp chất có công thức cấu tạo sau: CH3–CH(CH3)–CH2–CH2–OH, có tên gọi là:
A. 2-metylbutan-4-ol.
B. 4-metylbutan-1-ol.
C. pentan-1-ol.
D. 3-metylbutan-1-ol.
Câu 6: Cho dãy các chất sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số chất có đồng phân hình học:
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 7: Để phân biệt ba chất lỏng sau: Glixerol, etanol, phenol, thuốc thử cần dùng là:
A. Cu(OH)2, Na.
B. Cu(OH)2, dd Br2.
C. Quỳ tím, Na.
D. Dd Br2, quỳ tím.
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3?
A. CH3COCH3, HC≡CH.
B. HCHO, CH3COCH3.
C. CH3CHO, CH3-C≡CH.
D. CH3-C≡C-CH3, CH3CHO.
Câu 9: Chất nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho một sản phẩm duy nhất:
A. CH2=CH-CH2-CH3.
B. CH2=CH-CH3.
C. CH2=C(CH3)2.
D. CH3-CH=CH-CH3.
Câu 10: Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C 4H10O là:
A. 6.
B. 4.
C. 8.
D. 2.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 896 ml hiđrocacbon A (đktc) thu được CO 2 và H2O. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy
bằng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 tăng 7,44 gam và trong bình có 12 gam kết tủa.
Công thức phân tử của A là:
A. C3H6.
B. C4H8.
C. C3H8.
D. C4H10.
Câu 12: Lấy một lượng Na kim loại phản ứng vừa hết với 16,3 gam hỗn hợp X gồm ba ancol no, đơn chức thì thu
được V lít H2 (đktc) và 25,1 gam rắn Y. Giá trị của V là:
A. 4,48 lít.
B. 3,36 lít.
C. 3,92 lít.
D. 2,8 lít.
Câu 13: Hãy chọn câu phát biểu đúng về phenol:
1. Phenol tan trong dung dịch NaOH tạo thành natriphenolat.
2. Phenol tan vô hạn trong nước lạnh.
3. Phenol có tính axit nhưng nó là axit yếu hơn axit cacbonic.
4. Phenol phản ứng được với dung dịch nước Br2 tạo kết tủa trắng.
A. 1...
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian: 45 phút; (không kể thời gian phát đề))
Họ và tên…………………………………………….Lớp……………………………..
Mã đề 1335
(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Ca = 40; Ag = 108)
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).
Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH
4
→ X → Y → PVC. Trong đó, X và Y lần lượt là:
A. C
2
H
6
, CH
2
=CHCl. B. C
3
H
4
, CH
3
CH=CHCl.
C. C
2
H
2
, CH
2
=CHCl. D. C
2
H
4
, CH
2
=CHCl.
Câu 2: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C
5
H
12
là:
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 2 đồng phân.
Câu 3: Chất không làm đổi màu quỳ tím là:
A. NaOH. B. C
6
H
5
OH. C. CH
3
COOH. D. CH
3
COONa.
Câu 4: Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?
A. Oxi không khí. B. dd KMnO
4
. C. dd Brom. D. dd HCl.
Câu 5: Hợp chất có công thức cấu tạo sau: CH
3
–CH(CH
3
)–CH
2
–CH
2
–OH, có tên gọi là:
A. 2-metylbutan-4-ol. B. 4-metylbutan-1-ol. C. pentan-1-ol. D. 3-metylbutan-1-ol.
Câu 6: Cho dãy các chất sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số chất có đồng phân hình học:
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7: Để phân biệt ba chất lỏng sau: Glixerol, etanol, phenol, thuốc thử cần dùng là:
A. Cu(OH)
2
, Na. B. Cu(OH)
2
, dd Br
2
. C. Quỳ tím, Na. D. Dd Br
2
, quỳ tím.
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
?
A. CH
3
COCH
3
, HC≡CH. B. HCHO, CH
3
COCH
3
.
C. CH
3
CHO, CH
3
-C≡CH. D. CH
3
-C≡C-CH
3
, CH
3
CHO.
Câu 9: Chất nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho một sản phẩm duy nhất:
A. CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
. B. CH
2
=CH-CH
3
.
C. CH
2
=C(CH
3
)
2
. D. CH
3
-CH=CH-CH
3
.
Câu 10: Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C
4
H
10
O là:
A. 6. B. 4. C. 8. D. 2.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 896 ml hiđrocacbon A (đktc) thu được CO
2
H
2
O. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy
bằng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
tăng 7,44 gam và trong bình có 12 gam kết tủa.
Công thức phân tử của A là:
A. C
3
H
6
. B. C
4
H
8
. C. C
3
H
8.
D. C
4
H
10
.
Câu 12: Lấy một lượng Na kim loại phản ứng vừa hết với 16,3 gam hỗn hợp X gồm ba ancol no, đơn chức thì thu
được V lít H
2
(đktc) và 25,1 gam rắn Y. Giá trị của V là:
A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. C. 3,92 lít. D. 2,8 lít.
Câu 13: Hãy chọn câu phát biểu đúng về phenol:
1. Phenol tan trong dung dịch NaOH tạo thành natriphenolat.
2. Phenol tan vô hạn trong nước lạnh.
3. Phenol có tính axit nhưng nó là axit yếu hơn axit cacbonic.
4. Phenol phản ứng được với dung dịch nước Br
2
tạo kết tủa trắng.
A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4.
Câu 14: Dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là:
A. C
n
H
2n-1
OH (n ≥ 3). B. C
n
H
2n-7
OH (n ≥ 6).
C. C
n
H
2n+1
OH (n ≥ 1). D. C
n
H
2n+2-x
(OH)
x
(n ≥ x, x > 1).
Câu 15: Đun nóng một ancol no, đơn chức, mạch hở X với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y. Tỉ
khối hơi của Y so với X bằng 0,61. X có công thức phân tử là:
A. C
3
H
7
OH. B. CH
3
OH. C. C
2
H
5
OH. D. C
4
H
9
OH.
B. TỰ LUẬN (5 điểm).
Câu 1. (1,5 điểm). Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau.
C
2
H
5
Cl
(1)

C
2
H
4
(2)

C
2
H
5
OH
(3)

CH
3
CHO
(4)

C
2
H
5
OH
(5)

CH
3
COOH.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
đề kiểm tra hóa 11 - Trang 2
đề kiểm tra hóa 11 - Người đăng: himcoi0811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề kiểm tra hóa 11 9 10 894