Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Hóa 12

Được đăng lên bởi thang822219
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
001: Cấu hình electron không đúng là:
A. Cr ( z = 24): [Ar] 3d54s1
B. Cr ( z = 24): [Ar] 3d44s2
2+
4
C. Cr : [Ar] 3d
D. Cr3+ : [Ar] 3d3
002: Trong dung dịch 2 ion cromat và đicromat cho cân bằng thuận nghịch:
2CrO42- + 2H+ Cr2O72- + H2O. Hãy chọn phát biểu đúng:
A. dung dịch có màu da cam trong môi trường bazo
B. ion CrO42- bền trong môi trường axit
C. ion Cr2O72- bền trong môi trường bazo
D. dung dịch có màu da cam trong môi trường axit

003: Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?
A. Al-Ca
B. Fe-Cr
C. Cr-Al
D. Fe-Mg
004: Cho dãy các chất: Cr(OH) 3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Al2O3, CrO3, NaHCO3. Số chất trong dãy
có tính chất lưỡng tính là:
A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

005: Chất không dùng để làm mềm nước cứng là
A. Na2CO3
B. Na3PO4
C. Ca(OH)2
D. HCl
006: Cho phản ứng: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O. Tổng hệ số nguyên
tối giản của phương trình phản ứng trên là:
A. 29
B. 28
C. 27
D. 30
007: Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra khi cho CrO, Cr 2O3, Cr(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl
nóng, dung dịch NaOH nóng:
A. 5
B. 6

C. 4

D. 3

008: Cho dãy: R → RCl2 → R(OH)2 → R(OH)3 → Na[R(OH)4]. R có thể là kim loại nào sau đây?
A. Al
B. Cr
C. Fe
D. Al, Cr
009: Cho phản ứng: NaCrO2+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Hệ số cân bằng của NaCrO2 là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
010: Cho các hợp chất : NaOH, Al(OH) 3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm
dần:
A. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH
B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH
C. KOH ; NaOH ; Mg(OH)2 ; Al(OH)3
D. Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ; NaOH ; KOH
011: Phản ứng nào sau đây giải thích hiện tượng xâm thực núi đá vôi:
to
A. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
B. Ca(HCO3)2 
→ CaCO3 + CO2 + H2O
→
C. CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2
D. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
012: Lớp electron ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ có dạng chung là:
A. ns1(n-1)d1
B. np2
C. ns1
D. ns2
013: Cho 200 ml dung dịch AlCl 3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 15,6
gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 1,2 lít
B. 1,8 lít
C. 2,0 lít
D. 2,4 lít
014: Một bạn học sinh A làm hai thí nghiệm sau đây: nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm 1
chứa dd AlCl3 và nhỏ vài giọt dd AlCl3 vào ống nghiệm 2 chứa dd NaOH, đồng thời lắc đều.
Hiện tượng quan sát được ở hai ống nghiệm là:
A. chỉ có ống nghiệm 1 có kết tủa keo trắng
B. cả hai ống nghiệm đều tạo kết tủa keo
trắng
C. chỉ có ống nghiệm 2 có kết tủa keo trắng
D. cả hai ống nghiệm đều không có kết tủa
015: Cho 9...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
001: Cấu hình electron không đúng là:
A. Cr ( z = 24): [Ar] 3d
5
4s
1
B. Cr ( z = 24): [Ar] 3d
4
4s
2
C. Cr
2+
: [Ar] 3d
4
D. Cr
3+
: [Ar] 3d
3
002: Trong dung dịch 2 ion cromat và đicromat cho cân bằng thuận nghịch:
2CrO
4
2-
+ 2H
+
Cr
2
O
7
2-
+ H
2
O. Hãy chọn phát biểu đúng:
A. dung dịch có màu da cam trong môi trường bazo
B. ion CrO
4
2-
bền trong môi trường axit
C. ion Cr
2
O
7
2-
bền trong môi trường bazo
D. dung dịch có màu da cam trong môi trường axit
003: Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?
A. Al-Ca B. Fe-Cr C. Cr-Al D. Fe-Mg
004: Cho dãy các chất: Cr(OH)
3
, Al
2
(SO
4
)
3
, Mg(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Al
2
O
3
, CrO
3,
NaHCO
3
. Số chất trong dãy
có tính chất lưỡng tính là:
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
005: Chất không dùng để làm mềm nước cứng là
A. Na
2
CO
3
B. Na
3
PO
4
C. Ca(OH)
2
D. HCl
006: Cho phản ứng: K
2
Cr
2
O
7
+ KI + H
2
SO
4
→ Cr
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ I
2
+ H
2
O. Tổng hệ số nguyên
tối giản của phương trình phản ứng trên là:
A. 29 B. 28 C. 27 D. 30
007: bao nhiêu phản ng hóa học xảy ra khi cho CrO, Cr
2
O
3
, Cr(OH)
3
tác dụng với dung dịch HCl
nóng, dung dịch NaOH nóng:
A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
008: Cho dãy: R → RCl
2
→ R(OH)
2
→ R(OH)
3
→ Na[R(OH)
4
]. R có thể là kim loại nào sau đây?
A. Al B. Cr C. Fe D. Al, Cr
009: Cho phản ứng: NaCrO
2
+ Br
2
+ NaOH → Na
2
CrO
4
+ NaBr + H
2
O. Hệ số cân bằng của NaCrO
2
là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
010: Cho các hợp chất : NaOH, Al(OH)
3
, KOH, Mg(OH)
2
. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm
dần:
A. Mg(OH)
2
; Al(OH)
3
; KOH ; NaOH B. Al(OH)
3
; NaOH ; Mg(OH)
2
; KOH
C. KOH ; NaOH ; Mg(OH)
2
; Al(OH)
3
D. Al(OH)
3
; Mg(OH)
2
; NaOH ; KOH
011: Phản ứng nào sau đây giải thích hiện tượng xâm thực núi đá vôi:
A. Ca(OH)
2
+ 2CO
2
Ca(HCO
3
)
2
B. Ca(HCO
3
)
2
o
t
CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O
C. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O
Ca(HCO
3
)
2
D. Ca(OH)
2
+ CO
2
CaCO
3
+ H
2
O
012: Lớp electron ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ có dạng chung là:
A. ns
1
(n-1)d
1
B. np
2
C. ns
1
D. ns
2
013: Cho 200 ml dung dịch AlCl
3
1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 15,6
gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 1,2 lít B. 1,8 lít C. 2,0 lít D. 2,4 lít
014: Một bạn học sinh A làm hai thí nghiệm sau đây: nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm 1
chứa dd AlCl
3
nhỏ i giọt dd AlCl
3
vào ống nghiệm 2 chứa dd NaOH, đồng thời lắc đều.
Hiện tượng quan sát được ở hai ống nghiệm là:
A. chỉ có ống nghiệm 1 có kết tủa keo trắng B. cả hai ống nghiệm đều tạo kết tủa keo
trắng
C. chỉ có ống nghiệm 2 có kết tủa keo trắng D. cả hai ống nghiệm đều không có kết tủa
015: Cho 9g hợp kim Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư thu được 10,08 lít H
2
(đktc). %
Al trong hợp kim là:
A. 90%. B. 9%. C. 7.3%. D. 73%.
Đề kiểm tra Hóa 12 - Trang 2
Đề kiểm tra Hóa 12 - Người đăng: thang822219
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Hóa 12 9 10 922