Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa lớp 8

Được đăng lên bởi Carol Kim
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò kiÓm tra häc kú II
M«n: Ho¸ 8
N¨m häc: 2008-2009
I. PhÇn tr¾c nghiÖm(4®)
C©u1: Dïng c¸c côm tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:
a. Ph©n tö axÝt gåm cã mét hay nhiÒu …………………..liªn kÕt víi …………., c¸c nguyªn tö
……………….nµy cã thÓ ®îc thay thÕ b»ng c¸c nguyªn tö ………….
b. Ph©n tö baz¬ gåm cã mét …………….liªn kÕt víi mét hay nhiÒu ………………
c, Ph©n tö muèi gåm cã mét hay nhiÒu nguyªn tö …………….. liªn kÕt víi mét hay nhiÒu
………………
d. §é tan cña mét chÊt lµ sè gam chÊt ®ã cã thÓ tan trong ………………. ®Ó t¹o thµnh
…………………………ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
e. Níc lµ hîp chÊt t¹o bëi hai nguyªn tè lµ ……….vµ ……….Chóng ®· ho¸ hîp víi nhau
theo tØ lÖ khèi lîng lµ……..phÇn H vµ ……..phÇn O.
C©u 2: Gäi tªn vµ ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt sau:
C«ng thøc ho¸ häc Tªn gäi Ph©n lo¹i
K
2
O
Fe(NO
3
)
2
Al(OH)
3
H
3
PO
4
H
2
SO
3
Ca(HSO
4
)
2
II. PhÇn tù luËn(6®)
C©u 3:
Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau vµ cho biÕt chóng thuéc lo¹i ph¶n øng g×?
a. Fe + HCl
FeCl
2
+ H
2
b. KClO
3
o
t
KCl + O
2
c. Cu + O
2
o
t
CuO
d. Fe
2
O
3
+ H
2
o
t
Fe + H
2
O
C©u 4: Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt 3 dung dÞch kh«ng mµu ®ùng trong 3
lä mÊt nh·n sau: NaOH, KCl, HCl.
C©u 5: Ph©n huû hoµn toµn 24,5gam KClO
3
thu ®îc chÊt r¾n A vµ khÝ B.
a. TÝnh khèi lîng chÊt r¾n A t¹o thµnh.
b. TÝnh thÓ tÝch khÝ B thu ®îc sau ph¶n øng (ë ®ktc).
c. NÕu lÊy toµn bé lîng khÝ B thu ®îc ë trªn cho ph¶n øng víi 11,2lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc) th×
chÊt nµo cßn d sau ph¶n øng? D bao nhiªu gam?
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa lớp 8 - Người đăng: Carol Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa lớp 8 9 10 487