Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng/kĩ

Tổng

năng
TNKQ

TL

TNKQ

Đặc điểm môi trường

2

(1,0 đ)

(6đ)

(7,0đ)

1

1

(0,5 đ)

(0,5 đ)

1

1

(1,0đ)

(1,0đ)

hòa

Hoạt động kinh tế ở
đới lạnh
Dân cư châu Phi
Tổng điểm

TL

1

Nông nghiệp đới ôn

hòa

TNKQ

1

Khí hậu hoang mạc

Công nghiệp đới ôn

TL

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

3

3

1

7

(1,5đ)

(2,5đ)

(6,0đ)

(10đ)

1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất
trong các câu sau:
Câu 1. Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc là:
A. lượng mưa rất ít, lượng bốc hơi lớn.
B. rất khô hạn, chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa lớn.
C. khô hạn, lượng bốc hơi rất lớn.
D. rất khô hạn, chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm, giữa mùa đông
và mùa hạ.
Câu 2. Một trong những đặc điểm nổi bật về công nghiệp của đới ôn hòa là:
A. công nghiệp chế biến là thế mạnh.
B. phát triển ngành công nghiệp khai thác than.
C. chiếm 1/2 tổng sản phẩm công nghiệp toàn thế giới.
D. phát triển ngành công nghiệp đóng tàu.
Câu 3. Đặc điểm phân bố dân cư ở châu Phi:
A. rất không đều, đa số sống ở đồng bằng.
B. không đều giữa miền núi và đồng bằng.
C. rất không đều, đa số sống ở nông thôn.
D. tương đối đều, nhưng mật độ dân số thấp.
Câu 4. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh bao gồm:
A. chăn nuôi tuần lộc, săn bắn hải cẩu, gấu trắng .
B. đánh bắt cá, chăn nuôi tuần lộc, săn thú có lông quý
C. săn bắn, đánh bắt cá, khai thác khoáng sản
D. khai thác khoáng sản, chăn nuôi tuần lộc, săn bắn, đánh bắt cá
Câu 5. Dùng gạch nối các ý ở bên trái với các ý ở bên phải cho phù hợp để thể hiện
sự phân bố của một số sản phẩm trồng trọt chủ yếu ở đới ôn hoà.
a. Vùng cận nhiệt đới gió mùa

1. Lúa mì, đại mạch, khoai tây, ngô...

b. Vùng khí hậu địa trung hải

2. Lúa mì, củ cải đường, rau, hoa quả

c. Vùng ôn đới hải dương

3. Nho, cam, chanh, ô liu...

d. Vùng ôn đới lục địa

4. Lúa nước, đậu tương, hoa quả

2

Câu 6 (1 điểm) Chọn các cụm từ trong ngoặc (nhiệt độ, biên độ nhiệt, càng giảm,
độ ẩm, càng tăng, thực vật, động vật) điền vào chỗ trống cho phù hợp.
Ở vùng núi, càng lên cao nhiệt độ không khí....................(1)......................
Sự thay đổi.............(2).............,...............(3)...................không khí từ chân núi lên
đỉnh núi tạo nên sự thay đổi của.................(4)..................theo độ cao.
II. ...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HCI, LP 7
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Biết
Hiu Vn dng/kĩ
năng
Ni dung
TNKQ
TL TNKQ
TL TNKQ TL
Tng
Đặc đim môi trường
1
(1,0 đ)
1
(6đ)
2
(7,0đ)
Khí hu hoang mc
1
(0,5 đ)
1
(0,5 đ)
Nông nghip đới ôn
hòa
1
(1,0đ)
1
(1,0đ)
ng nghip đới ôn
hòa
1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Hot động kinh tế
đới lnh
1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Dân cư châu Phi 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Tng đim 3
(1,5đ)
3
(2,5đ)
1
(6,0đ)
7
(10đ)
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí 9 10 381