Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ I, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI TỰ CHỌN (BÀI 15 VÀ BÀI 16)
1. Yêu cầu
Kiến thức
- Hiểu về đề tài tự chọn.
- Tự chọn được nội dung để vẽ tranh.
- Biết cách thể hiện bài vẽ phù hợp với chủ đề đã chọn.
Kĩ năng
- Thể hiện được hình ảnh đẹp, bố cục bài vẽ cân đối, thuận mắt.
- Màu sắc hài hoà, trong sáng, có đậm nhạt.
- Nét vẽ có cảm xúc.
Thái độ
- Có ý thức quan sát mọi vật xung quanh.
- Biết yêu mến, trân trọng và giữ gìn cảnh quan môi trường.
2. Hình thức kiểm tra
- Bài tập thực hành.
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3.
- Tiết 1 vẽ hình, tiết 2 vẽ màu.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Đề tài lựa chọn mang tính giáo dục.
- Bài vẽ có bố cục đẹp hợp lí, có nhóm chính nhóm phụ.
- Hình ảnh đẹp, sinh động, gần gũi với cuộc sống.
- Màu sắc hài hoà, có đậm nhạt, thể hiện được trọng tâm bức tranh.
- Nét vẽ giàu cảm xúc, thể hiện được kĩ năng vẽ tranh.
Loại khá (7 - 8 điểm)

- Bố cục cân đối, hình ảnh thể hiện được nội dung đề tài.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại trung bình (5 - 6 điểm)
- Hình ảnh sắp xếp rời rạc, chưa rõ trọng tâm.
- Màu sắc chưa đẹp.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
Không đạt những yêu cầu trên.

...
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, HC K I, LP 7
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: V TRANH ĐỀ TÀI T CHN (BÀI 15 BÀI 16)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Hiu v đề tài t chn.
- T chn được ni dung để v tranh.
- Biết cách th hin bài v phù hp vi ch đề đã chn.
Kĩ năng
- Th hin được hình nh đẹp, b cc bài v cân đối, thun mt.
- Màu sc hài hoà, trong sáng, đậm nht.
- Nét v cm xúc.
Thái độ
- ý thc quan sát mi vt xung quanh.
- Biết yêu mến, trân trng gi gìn cnh quan môi trường.
2. Hình thc kim tra
- Bài tp thc hành.
- V trên giy A4 hoc A3.
- Tiết 1 v hình, tiết 2 v màu.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Đề tài la chn mang tính giáo dc.
- Bài v b cc đẹp hp lí, nhóm chính nhóm ph.
- Hình nh đẹp, sinh động, gn gũi vi cuc sng.
- Màu sc hài hoà, đậm nht, th hin được trng tâm bc tranh.
- Nét v giàu cm xúc, th hin được kĩ năng v tranh.
Loi khá (7 - 8 đim)
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật 9 10 435