Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 2:
A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp 8 kiểm tra học sinh những nội dung sau:
. Kiến thức của nội dung chạy cự li ngắn.
. Kiến thức của giai đoạn trên không trong kĩ thuật nhảy cao.
. Kiến thức và kỹ năng thực hành của bài thể dục phát triển chung 35 nhịp.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

Nội dung / chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

1

Chạy cự li ngắn.

3.(0,4đ)

4.(0,4đ)

2

Nhảy cao.

1.(0,4đ)

2.(0,4đ)

3

Thể dục phát triển chung

Vận dụng

5.(0,4đ)
II.(8,0đ)

35 nhịp.
4

Tổng điểm

0,8điểm

0,8điểm

8,4điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Chuẩn bị sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động, ôn bài ( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh.
- Biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực
tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể thống nhất và điều
chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết ( 2,0 điểm).
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa vào trước câu trả lời đúng .
1. Em hãy cho biết kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" gồm mấy giai đoạn?
A. 2 giai đoạn
B. 3 giai đoạn
C. 4 giai đoạn
D. 5 giai đoạn
2. Khi thực hiện động tác đặt chân vào điểm giậm nhảy trong nhảy cao, lúc này
chân giậm nhảy:
A. Gần như thẳng
B. Thẳng
C. Co
D. Co nhiều
3. Kĩ thuật chạy cự ly ngắn gồm 4 giai đoạn, em hãy đánh số cho đúng thứ tự
4 giai đoạn đó.
........Xuất phát
......Chạy giữa quãng
......Chạy lao
........Về đích
4. Em hãy viết số vào dấu chấm cuối câu cho đúng với thứ tự môĩ khẩu lệnh của
kĩ thuật xuất phát thấp.
A. " Chạy"..........
B. " Đứng lên"..........
C. " Vào chỗ"..........
D. " Chuẩn bị".........
E. " Sẵn sàng......"..........

5. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi cho biết đây là giai đoạn nào của kĩ thuật nhảy
cao kiểu " Bước qua"?
...Lúc này, thân người bay lên cao, chân lăng duỗi thẳng phía trước. Khi
thân người bay gần đến điểm cao nhất thì gập thân về trước, tay cùng chiều
với chân lăng duỗi về trước phối hợp với hất chân lăng theo một vòng cung
qua xà.
A. Giai đoạn chạy đà

C. Giai đoạn qua xà

B. Giai đoạn giậm nhảy

D....
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K I, LP 8
Đề s 2:
A. MC TIÊU
Hc kì I - lp 8 kim tra hc sinh nhng ni dung sau:
. Kiến thc ca ni dung chy c li ngn.
. Kiến thc ca giai đon trên không trong kĩ thut nhy cao.
. Kiến thc và k năng thc hành ca bài th dc phát trin chung 35 nhp.
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu
Vn dng
1 Chy c li ngn. 3.(0,4đ) 4.(0,4đ)
2 Nhy cao. 1.(0,4đ) 2.(0,4đ) 5.(0,4đ)
3 Th dc phát trin chung
35 nhp.
II.(8,0đ)
4 Tng đim 0,8đim 0,8đim 8,4đim
C. YÊU CU HÌNH THC T CHC KIM TRA
- Chun b sân đúng quich và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu sau đó cho các
em khi động, ôn i ( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm bài trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
- Phn kim tra thc hành, giáo viên có th t chc kim tra làm nhiu
đợt, mi đợt t 3 đến 5 hc sinh.
- Biu đim được nh theo chun ca sách giáo viên. Tu tình hình thc
tế ca tng trường các đồng chí giáo viên có th thng nht và điu
chnh cho phù hp.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục 9 10 83