Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ 1, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1.
Có 4 chất đựng riêng biệt trong 4 ống nghiệm như sau: Đồng (II) oxit, sắt (III)
oxit, đồng, sắt. Thêm vào mỗi ống nghiệm 2 ml dung dịch axit clohiđric rồi lắc nhẹ. Các
chất có phản ứng với dung dịch axit clohiđric là
A. CuO, Cu, Fe
B. Fe2O3, Cu, Fe
C. Cu, Fe2O3, CuO.
D. Fe, Fe2O3, CuO.
Câu 2.
Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây: CuSO4 , CuO, SO2.
Lần lượt cho dung dịch KOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch KOH phản ứng với
A. CuSO4 , CuO
B. CuSO4 , SO2
C. CuO, SO2
D. CuSO4 , CuO, SO2 .
Câu 3.
Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây : Al, Fe, CuO, CO2 ,
FeSO4 , H2SO4 . Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch
NaOH phản ứng với
A. Al, CO2 , FeSO4 , H2SO4
B. Fe, CO2 , FeSO4 , H2SO4
C. Al, Fe, CuO, FeSO4
D. Al, Fe, CO2 , H2SO4.

Câu 4.
Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối và nước?
A. Magie và axit sunfuric
B. Magie oxit và axit sunfuric
C. Magie nitrat và natri hiđroxit
D. Magie clorua và natri hiđroxit.
Câu 5.
Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm khí ?
A. Bari oxit và axit sunfuric.
B. Bari hiđrroxit và axit sunfuric.
C. Bari cacbonat và axit sunfuric.
D. Bari clorua và axit sunfuric.
Câu 6.
Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối kết tủa?
A. Natri oxit và axit sunfuric
B. Natri sunfat và dung dịch bari clorua
C. Natri hiđroxit và axit sunfuric
D. Natri hiđroxit và magie clorua.
Câu 7.
Kim loại X có những tính chất hóa học sau:
- Phản ứng với oxi khi nung nóng.
- Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag.
- Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hoá trị
II.
Kim loại X là
A. Cu

B. Na

C. Al

D. Fe

Câu 8.
Cho các phương trình hoá học:
1. Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2

+ Pb

2. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2

+ Cu

3. Pb + Cu(NO3)2 → Pb(NO3)2

+ Cu

4. Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2 Ag
Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hoá học là:
A. Pb, Fe, Ag, Cu
B. Fe, Pb, Ag, Cu
C. Ag, Cu, Pb, Fe
D. Ag, Cu, Fe, Pb.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (1 điểm)
Có bốn dung dịch đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt là NaOH, HCl, NaNO3,
NaCl. Hãy nêu phương pháp hoá học để phân biệt bốn dung dịch này. Viết các phương
trình hoá học (nếu có) để minh họa.
Câu 10. (2,5 điểm)
Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến đổi hoá h...
ĐỀ KIM TRA MÔN HÓA HC, HC K 1, LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài : 45 phút)
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn mt trong các ch A, B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1.
Có 4 cht đựng riêng bit trong 4 ng nghim như sau: Đồng (II) oxit, st (III)
oxit, đồng, st. Thêm vào mi ng nghim 2 ml dung dch axit clohiđric ri lc nh. Các
cht có phn ng vi dung dch axit clohiđric là
A. CuO, Cu, Fe
B. Fe
2
O
3
, Cu, Fe
C. Cu, Fe
2
O
3
, CuO.
D. Fe, Fe
2
O
3
, CuO.
Câu 2.
Có các cht đựng riêng bit trong mi ng nghim sau đây: CuSO
4
, CuO, SO
2
.
Ln lượt cho dung dch KOH vào mi ng nghim trên. Dung dch KOH phn ng vi
A. CuSO
4
, CuO
B. CuSO
4
, SO
2
C. CuO, SO
2
D. CuSO
4
, CuO, SO
2
.
Câu 3.
Có các cht đựng riêng bit trong mi ng nghim sau đây : Al, Fe, CuO, CO
2
,
FeSO
4
, H
2
SO
4
. Ln lượt cho dung dch NaOH vào mi ng nghim trên. Dung dch
NaOH phn ng vi
A. Al, CO
2
, FeSO
4
, H
2
SO
4
B. Fe, CO
2
, FeSO
4
, H
2
SO
4
C. Al, Fe, CuO, FeSO
4
D. Al, Fe, CO
2
, H
2
SO
4
.
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học 9 10 922