Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Đề bài: VẼ TRANG TRÍ TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH (BÀI 4)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Biết được vẻ đẹp đa dạng của túi xách.
- Hiểu được cách tạo dáng túi xách phù hợp với yêu cầu sử dụng.
Kĩ năng
- Tạo dáng được túi xách theo ý thích.
- Phối hợp mầu sắc hoạ tiết hài hoà, ấn tượng.
Thái độ
Yêu mến, quí trọng vẻ đẹp của đồ vật.
2. Hình thức kiểm tra
Làm bài thực hành. Vẽ trên khổ giấy A3, A4 hoặc làm bằng thật.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Bố cục mảng hình đẹp, phù hợp với kiểu dáng túi xách.
- Màu sắc, hoạ tiết hấp dẫn, phong phú.
- Kiểu dáng sáng tạo, đẹp mắt.
- Sản phẩm mang tính ứng dụng.
Loại khá (7-8 điểm):
- Bước đầu tạo được dáng sản phẩm.
- Sắp xếp mảng hình thuận mắt, hợp lí.
- Màu sắc có đậm nhạt.
- Sản phẩm ít mang tính sáng tạo.
Loại trung bình (5-6 điểm)

- Sản phẩm chưa có tính sáng tạo, còn rập khuôn.
- Màu sắc đơn điệu.
- Tạo dáng sơ sài.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
Không đạt những yêu cầu trên.

...
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: V TRANG TRÍ TO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH (BÀI 4)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Biết được v đẹp đa dng ca túi xách.
- Hiu được cách to dáng túi xách phù hp vi yêu cu s dng.
Kĩ năng
- To dáng được túi xách theo ý thích.
- Phi hp mu sc ho tiết hài hoà, n tượng.
Thái độ
Yêu mến, quí trng v đẹp ca đồ vt.
2. Hình thc kim tra
Làm bài thc hành. V trên kh giy A3, A4 hoc làm bng tht.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- B cc mng hình đẹp, phù hp vi kiu dáng túi xách.
- Màu sc, ho tiết hp dn, phong phú.
- Kiu dáng sáng to, đẹp mt.
- Sn phm mang tính ng dng.
Loi khá (7-8 đim):
- Bước đầu to được dáng sn phm.
- Sp xếp mng hình thun mt, hp lí.
- Màu sc đậm nht.
- Sn phm ít mang tính ng to.
Loi trung bình (5-6 đim)
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Mỹ Thuật 9 10 831