Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý lớp 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung

Các cấp độ tư duy
Vận dụng 2

Tổng
cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng 1

Đ/l Ôm.
Điện trở.
(11t)

1(1đ),
2(1đ),
3(1đ)

4(1đ), 5(1đ),
6(1đ),

7(1đ),
21(4đ)

Công. C/s
điện. Đ/l
JunLenxơ.
(9t)

8(1đ),
9(1đ),

10(1đ),
1(1đ),
12(1đ),
4(1đ)

13(1đ)

Từ
trường.
Lực điện
từ. (10t)

15(1đ),
16(1đ),
18(1đ),
19(1đ)

17(1đ),
20(1đ),

Tổng

KQ (9đ)

KQ (9đ)

KQ(2đ)+TL

2TL(6đ)

23c(30đ)

= 30%

=30%

(4đ) =20%

=20%

= 100%

8c(11đ)
= 36,6%
22(2đ)

8c(9đ)
= 30%

23(4đ)

7c(10đ)
= 33,3%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Hãy chọn phương án đúng.
1. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?
A. U =

I
.
R

B. I =

R
.
U

C. I =

U
.
R

D. R =

U
.
I

2. Hai điện trở R1và R2 được mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế UAB. Khi đó
hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1 và U2. Hệ thức nào dưới đây là
không đúng?
A. RAB = R1 + R2.

B. IAB = I1 = I2.

C. UAB = U1 + U2.

D.

U 1 R2
=
.
U 2 R1

1

3. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối quan hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều
dài l, với tiết diện S và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn?
A.

S
l

R= ρ .

B.

l
S

R=ρ .

C. R =

l.S

ρ

.

D.

R=

l
.
ρ .S

4. Để xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế cần tiến hành
những công việc sau:
a. Ghi các kết quả đo được theo bảng;
b. Đặt vào 2 đầu dây dẫn các giá trị U khác nhau, đo U và I chạy qua dây dẫn
tương ứng;
c. Tính giá trị trung bình cộng của điện trở;
d. Dựa vào số liệu đo được và công thức của định luật Ôm để tính trị số điện trở
của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.
Trình tự các công việc là
A.

a, b, c, d.

C.

b, c, a, d.

B.

b, a, d, c.

D.

a, d, b, c.

5. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 3Ω và R2 = 12Ω mắc
song song là bao nhiêu?
A. 36Ω.

B. 15Ω.

C. 4Ω.

D. 2,4Ω.

6. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn thì cần so
sánh điện trở của các dây dẫn có
A. chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.
B. chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.
C. chiều dài khác nhau, tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.
D. chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.
7. Mắc nối tiếp R1 = 40Ω và R2 = 80Ω vào hiệu điện thế không đổi U =12V. Cường
độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là bao nhiêu?
A. 0,1 A.

B. 0,15 A.

C. 0,45 A.

D. 0,3 A.

2

8. Một đoạn mạch có điện trở R được ...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K I LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ tư duy Ni dung
Nhn biết Thông hiu Vn dng 1 Vn dng 2
Tng
cng
Đ/l Ôm.
Đin tr.
(11t)
1(1đ),
2(1đ),
3(1đ)
4(1đ), 5(1đ),
6(1đ),
7(1đ),
21(4đ)
8c(11đ)
= 36,6%
Công. C/s
đin. Đ/l
Jun-
Lenxơ.
(9t)
8(1đ),
9(1đ),
10(1đ),
1(1đ),
12(1đ),
4(1đ)
13(1đ) 22(2đ) 8c(9đ)
= 30%
T
trường.
Lc đin
t. (10t)
15(1đ),
16(1đ),
18(1đ),
19(1đ)
17(1đ),
20(1đ),
23(4đ) 7c(10đ)
= 33,3%
Tng
KQ (9đ)
= 30%
KQ (9đ)
=30%
KQ(2đ)+TL
(4đ) =20%
2TL(6đ)
=20%
23c(30đ)
= 100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng.
1. H thc nào dưới đây biu th định lut Ôm?
A. U =
R
I
. B. I =
U
R
. C. I =
R
U
. D. R =
I
U
.
2. Hai đin tr R
1
và R
2
được mc ni tiếp vi nhau vào hiu đin thế U
AB
. Khi đó
hiu đin thế gia hai đầu mi đin tr tương ng là U
1
và U
2
. H thc nào dưới đây là
không đúng?
A. R
AB
= R
1
+ R
2
. B. I
AB
= I
1
= I
2
. C. U
AB
= U
1
+ U
2
.
D.
U
U
R
R
1
2
2
1
= .
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý lớp 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý lớp 9 9 10 603