Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Quận 3

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Số đối của số
A.

4
5

−4
là:
5

;

B.

−5
−4

C. −

;

4
5

;

D.

−5
4

Câu 2: Hai số nào sau đây là nghịch đảo của nhau?
A. 1,3 và 3,1 ;

B.

−2
3
và ;
3
2

C. – 0,2 và – 5;

D. 1 và –1

Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A.

20 −20
=
11 11

;

Câu 4: Trong các phân số
A.

−3
4

;

B.

−5 5
=
9 −9

;

;

25 2
=
35 3

;

D. −

30 −15
=
4
−2

D. −

11
12

−3 6 −7
11
, phân số nhỏ nhất là:
,
,
,−
4 −7 −8
12
B.

6
−7

;

Câu 5: Cho x là số nguyên âm và thỏa mãn
A. 6

C.

B. 36

;

C.

−7
−8

;

x 12
= , khi đó x bằng:
3 x

C. -18

;

0

3

3

D. –6

Câu 6: Giá trị của biểu thức –10 – (–10) + (75) . (–1) + (–2) : (–2) bằng:
A. 3

;

B. –24

;

C. –9

;

D. 5

0

Câu 7: Với hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo 80 thì góc còn lại có số đo bằng:
A. 100;

B. 400;

C. 900 ;

D. 1000.

Câu 8: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là
A. hình tròn tâm O, bán kính 6cm .

B. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.

C. đường tròn tâm O, bán kính 6cm.

D. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.

II. Tự luận: (8điểm)
Câu 9: (3 điểm) Tính :
7 11 5
+ −
12 18 9
1 8
3
b) B = − : 8 − 3 : .(−2) 2
7 7
4
15 ⎛ 4 2 ⎞ 1
c) C = 1, 4. − ⎜ + ⎟ : 2
49 ⎝ 5 3 ⎠ 5
a) A = −

Đề số 13/ Toán 6 /học kỳ 2/Quận 3- TP Hồ Chí Minh

1

Câu 10: (2,5 điểm)
11
3
1
x+ = −
12
4
6
1
2
2
⎛
⎞
b) Tìm x biết 3 − ⎜ − x ⎟ . =
⎝6
⎠ 3 3

a) Tìm x biết −

c) Tìm tất cả các số nguyên x, biết

1 x
< ≤0
−2 2

Câu 11: (0,75 điểm)
1
1 1
với −
2.3
2 3
1
1
1
1
(tổng này có 2005 số hạng)
+
+
+ """" +
b) Tính
1.2 2.3 3.4
2005.2006

a) So sánh

Câu 12: (1,75 điểm)
yOt = 400 .
Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho n
a) Tính số đo của góc xOt.
n = 1000 . Tia Ot
b) Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Ot, vẽ tia Om sao cho xOm
có phải là tia phân giác của góc yOm không ? Vì sao ?

Đề số 13/ Toán 6 /học kỳ 2/Quận 3- TP Hồ Chí Minh

2

...
Đề s 13/ Toán 6 /hc k 2/Qun 3- TP H Chí Minh 1
PHÒNG GIÁO DC QUN 3
THÀNH PH H CHÍ MINH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 6
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan
(2đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chi đứng trước phương án đúng.
Câu 1:
S đối ca s
4
5
là:
4545
.;.;.;.
5454
ABCD
Câu 2:
Hai s nào sau đây là nghch đảo ca nhau?
A. 1,3 và 3,1 ; B.
2
3
3
2
; C. – 0,2 và – 5; D. 1 và –1
Câu 3:
Trong các khng định sau, khng định nào là đúng?
20 20 5 5 25 2 30 15
.;.;.;.
11 11 9 9 35 3 4 2
ABCD
−−
====
Câu 4:
Trong các phân s
36 7 11
,,,
47812
−−
, phân s nh nht là:
36 7 11
.;.;.;.
47812
−−
ABCD
Câu 5:
Cho x là s nguyên âm và tha mãn
12
3
x
x
= , khi đó x bng:
A. 6 ; B. 36 ; C. -18 ; D. –6
Câu 6: Giá tr ca biu thc –10 – (–10) + (75)
0
. (–1)
3
+ (–2)
3
: (–2) bng:
A. 3 ; B. –24 ; C. –9 ; D. 5
Câu 7:
Vi hai góc ph nhau, nếu mt góc có s đo 80
0
thì góc còn li có s đo bng:
A. 10
0
; B. 40
0
; C. 90
0
; D. 100
0
.
Câu 8:
Hình gm các đim cách đim O mt khong 6cm là
A. hình tròn tâm O, bán kính 6cm . B. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.
C. đường tròn tâm O, bán kính 6cm. D. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.
II. T lun:
(8đim)
Câu 9:
(3 đim) Tính :
2
7115
)
12 18 9
18 3
):83:.(2)
77 4
15 4 2 1
)1,4. :2
49 5 3 5
=− +
=−
⎛⎞
=−+
⎜⎟
⎝⎠
aA
bB
cC
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Quận 3 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Quận 3 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Quận 3 9 10 144