Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 3.
I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a,
b, c hoặc d.
1. Có mấy loại dấu hoá thông dụng?
a) Dấu thăng

c) Dấu bình

b) Dấu giáng

d) Cả 3 loại dấu trên

2. Trong các quãng sau (tính theo quãng đi lên), quãng nào là quãng 5?
a) Đô- Son

c) Mi- Son

b) Rê- La

d) Đáp án a, b là đúng

3. Nhạc sĩ Huy Du là tác giả của bài hát:
a) Nhạc rừng

c) Trường làng tôi

b) Hành quân xa

d) Đường chúng ta đi

4. Vị trí của dấu hoá bất thường đặt ở đâu?
a) Đặt sau khoá Son

c) Đặt sau nốt nhạc

b) Đặt trước nốt nhạc

d) Cả a, b, c

5. Bài TĐN số 9- Trường làng tôi viết ở nhịp gì?
a) Nhịp

c) Nhịp

b) Nhịp

d) Nhịp

6. Trong những bài hát sau, bài nào là dân ca Tây Nguyên?
a) Đi cắt lúa

c) Ca-chiu-sa

b) Khúc ca bốn mùa

d) Tiếng ve gọi hè

II. Tự luận (4 điểm)
Thực hiện câu hỏi và bài tập.
1. Viết công thức cấu tạo gam trưởng. Cho chủ âm Đô, hãy thành lập gam Đô
trưởng.

2. Chép lời 1 bài hát Ca-chiu-sa.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Đáp án
I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm. Đáp án là:
1. Có mấy loại dấu hoá?
d) Cả 3 loại dấu trên
2. Trong các quãng sau (tính theo quãng đi lên), quãng nào là quãng 5?
d) Đáp án a, b là đúng
3. Nhạc sĩ Huy Du là tác giả của bài hát:
d) Đường chúng ta đi
4. Vị trí của dấu hoá bất thường đặt ở đâu?
b) Đặt trước nốt nhạc
5. Bài TĐN số 9- Trường làng tôi viết ở nhịp gì?
b) Nhịp
6. Trong những bài hát sau, bài nào là dân ca Tây Nguyên?
a) Đi cắt lúa
II. Tự luận (4 điểm)
Thực hiện câu hỏi và bài tập.
1. Viết công thức cấu tạo gam trưởng. Cho chủ âm Đô, hãy thành lập gam Đô
trưởng.
-Viết đúng công thức cấu tạo gam trưởng: theo SGK Âm nhạc 7, trang 55 (1 điểm).
-Thành lập đúng gam Đô trưởng: theo SGK Âm nhạc 7, trang 55 (1 điểm).
2. Chép lời 1 bài hát Ca-chiu-sa: theo SGK Âm nhạc 7, trang 52 (2 điểm).

Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222

...
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
BIÊNA - TNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ÂM NHC, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 3.
I. Trc nghim kch quan (6 đim)
Chn đáp án đúng cho các câu hi sau bng ch khoanh tròn mt trong các mc a,
b, c hoc d.
1. Có my loi du hoá thông dng?
a) Du thăng c) Du bình
b) Du giáng d) C 3 loi du tn
2. Trong các quãng sau (tính theo quãng đi lên), quãng nào quãng 5?
a) Đô- Son c) Mi- Son
b) Rê- La d) Đáp án a, b là đúng
3. Nhc sĩ Huy Du tác gi ca bài hát:
a) Nhc rng c) Trường ng tôi
b) nh quân xa d) Đường chúng ta đi
4. V trí ca du hoá bt thường đặt đâu?
a) Đặt sau khoá Son c) Đặt sau nt nhc
b) Đặt trước nt nhc d) C a, b, c
5.i TĐN s 9- Trường ng tôi viết nhp gì?
a) Nhp c) Nhp
b) Nhp d) Nhp
6. Trong nhng bài hát sau, bài nào dân ca Tây Nguyên?
a) Đi ct lúa c) Ca-chiu-sa
b) Khúc ca bn mùa d) Tiếng ve gi
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 303