Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH
CAM RANH - TỈNH KHÁNH HÒA

Đề số 3.
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào trước các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà
em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Nước nuôi thuỷ sản có nhiều màu khác nhau là do:
A. Nước có khả năng hấp thụ và phản xạ ánh sáng.
B. Có các chất mùn hoà tan.
C. Trong nước có nhiều sinh vật phù du.
D. Tất cả các đặc điểm trên.
Câu 2. Mục đích của chăn nuôi vật nuôi đực giống nhằm đạt được:
A. Sản lượng thịt nhiều nhất và chất lượng tốt nhất.
B. Đàn vật nuôi con tăng nhanh về số lượng và chất lượng.
C. Đạt được khả năng phối giống và phẩm chất tinh dịch cao.
D. Tỷ lệ phối giống cho vật nuôi cao.
Câu 3. Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi:
A. Do di truyền, cơ học, lý học.
B. Do yếu tố bên ngoài, yếu tố miễn dịch.
C. Do yếu tố di truyền và môi trường sống của con vật.
D. Do yếu tố hoá học và sinh học.
Câu 4. Độ trong tốt nhất cho tôm, cá là:
A. 15 đến 30cm.
B. 20 đến 30cm.
C. 20 đến 35cm.
D. 25 đến 30cm.
Câu 5. Khi sử dụng văc xin cho vật nuôi phải:
A. Tiêm khi vật nuôi đang khoẻ mạnh.
B. Tiêm cho vật nuôi đang ủ bệnh.
C. Vắc xin pha xong không nên dùng ngay.

1

D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 6. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng về kĩ
thuật chọn lợn giống.

A

B

1. Chân

a. đặc trưng của giống, thưa bóng, mượt.

2. Số lượng vú

b. dài, rộng.

3. Lông

c. nở nang.

4. Lưng

d. thẳng, chắc, cổ chân ngắn, khoẻ.

5. Vai

e. có 12 vú trở lên, không có vú kẹ.
g. lưng gãy.

II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 7. Vắc xin là gì? Hãy phân loại văc xin. Cơ chế tác dụng của văc xin.
Câu 8. Hãy nêu vai trò của nuôi thuỷ sản đối với nền kinh tế và đời sống xã hội của
nước ta? Nước ta có điều kiện thuận lợi nào để ngành nuôi thuỷ sản phát
triển?
Câu 9. Phân biệt thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm, cá. Cho ví dụ.

2

...
1
PHÒNG GIÁO DC CAM RANH
CAM RANH - TNH KHÁNH HÒA
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 3.
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn vào trước các ch cái A, B, C, D đứng trước ý tr li mà
em cho là đúng (t câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Nước ni thu sn có nhiu màu khác nhau là do:
A. Nước có kh năng hp th và phn x ánh sáng.
B. Có các cht n hoà tan.
C. Trong nước có nhiu sinh vt p du.
D. Tt c các đặc đim trên.
Câu 2. Mc đích ca chăn nuôi vt ni đực ging nhm đạt được:
A. Sn lượng tht nhiu nht và cht lượng tt nht.
B. Đàn vt ni con tăng nhanh v s lượng cht lượng.
C. Đạt được kh năng phi ging phm cht tinh dch cao.
D. T l phi ging cho vt ni cao.
Câu 3. Nguyên nhân sinh ra bnh vt nuôi:
A. Do di truyn, cơ hc, lý hc.
B. Do yếu t bên ngoài, yếu t min dch.
C. Do yếu t di truyn và môi trường sng ca con vt.
D. Do yếu t hoá hc sinh hc.
Câu 4. Độ trong tt nht cho tôm, cá :
A. 15 đến 30cm.
B. 20 đến 30cm.
C. 20 đến 35cm.
D. 25 đến 30cm.
Câu 5. Khi s dng văc xin cho vt nuôi phi:
A. Tiêm khi vt nuôi đang kho mnh.
B. Tiêm cho vt ni đang bnh.
C. Vc xin pha xong không nên ng ngay.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa 9 10 994