Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH - TỈNH KHÁNH HÒA

Đề số 1.
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời
mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Dựa vào thành phần dinh dưỡng, những thức ăn nào sau đây thuộc loại thức
ăn giàu prôtêin:
A. Bột cá, đậu nành, đậu phộng (lạc).
B. Hạt ngô vàng.
C. Rơm lúa.
D. Cám gạo.
Câu 2. Vai trò của chuồng nuôi là gì?
A.Giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, đồng thời tạo ra một
tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi.
B. Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh (như vi trùng, kí sinh trùng
gây bệnh) và giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học.
C. Giúp quản lí tốt đàn vật nuôi, thu được chất thải làm phân bón và tránh
làm ô nhiễm môi trường.
D. Tất cả những nội dung trên.
Câu 3. Không làm chuồng theo hướng Tây Nam vì:
A.

Gió mát.

B.

Gió lạnh.

C.

Gió nóng.

D.

Thiếu ánh sáng.

Câu 4. Việc gì không nên làm trong quá trình chăn nuôi?
A.

Chăm sóc chu đáo từng vật nuôi.

B.

Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin.

C.

Cho vật nuôi ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

D.

Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.

1

Câu 5. Nuôi thuỷ sản ở nước ta tập trung vào mấy nhiệm vụ chính?
A.

Một

B.

Hai

C.

Ba

D.

Bốn

Câu 6. Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được
câu trả lời đúng.

số lượng,

giảm sút,

kinh tế,

khai thác,

tuyệt chủng,

nước ngọt

- Các loài thuỷ sản (1)..............quý hiếm có nguy cơ (2)..........như cá lăng, cá
chiên, cá tra dầu.
- Năng suất (3)............... của nhiều loài cá bị (4)................... nghiêm trọng
- Các bãi đẻ và (5).............. cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống sông
Hồng, sông Cửu Long và năng suất khai thác một số loài cá (6)...............
những năm gần đây giảm so với trước.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 7. Sự khác nhau giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo?
Câu 8. Biện pháp chăm sóc tôm, cá?
Câu 9. Trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản.

2

...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DN KHÁNH - TNH KHÁNH HÒA
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 7
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1.
I. Trc nghim kch quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch cái A, B, C, D đứng trước ý tr li
em cho đúng (t câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Da vào thành phn dinh dưỡng, nhng thc ăn nào sau đây thuc loi thc
ăn giàu prôtêin:
A. Bt cá, đậu nành, đậu phng (lc).
B. Ht ngô ng.
C. Rơm lúa.
D. Cám go.
Câu 2. Vai trò ca chung nuôi gì?
A.Giúp vt nuôi tránh được nhng thay đổi ca thi tiết, đồng thi to ra mt
tiu khí hu thích hp cho vt nuôi.
B. Giúp vt ni hn chế tiếp xúc vi mm bnh (như vi trùng, sinh trùng
gây bnh) giúp cho vic thc hin quy trình chăn nuôi khoa hc.
C. Giúp qun lí tt đàn vt nuôi, thu được cht thi làm phân bón và tránh
m ô nhim môi trường.
D. Tt c nhng ni dung trên.
Câu 3. Không m chung theo hướng Tây Nam vì:
A. Gió t.
B. Gió lnh.
C. Gnóng.
D. Thiếu ánh sáng.
Câu 4. Vic không nên m trong quá trình chăn nuôi?
A. Chăm sóc chu đáo tng vt nuôi.
B. Tiêm phòng đầy đủ các loi vc xin.
C. Cho vt nuôi ăn đầy đủ cht dinh dưỡng.
D. Bán hoc m tht vt nuôi m.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 291