Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 7

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng/kĩ

Tổng

năng
TNKQ

TNKQ TL

TL

Dân cư châu Mĩ

Khí hậu châu Nam cực
Dân cư châu Đại dương

Tự nhiên châu Âu

Tổng

1

1

(3,0đ)

(3,0đ)

1

1

(3,0đ)

(3,0đ)

2

2

(1,0đ)

(1,0đ)

2

1

3

(1,0đ)

(1,0đ)

(2,0đ)

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

Nông nghiệp châu Âu

Dịch vụ châu Âu

TNKQ TL

1

1

(0,5đ)

(0,5đ)

5

2

2

9

(2,5đ)

(1,5đ)

(6,0đ)

(10đ)

1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất
trong các câu sau:
Câu 1. Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại dương là:
A. 80 %
B. 50 %
C. 69 %
D. 45 %
Câu 2. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là:
A. châu Đại dương.
B. châu Âu.
C. châu Mĩ.
D. châu Phi.
Câu 3. “Quy mô sản xuất nông nghiệp không lớn với hình thức hộ gia đình, trang
trại là chủ yếu. Với nền nông nghiệp thâm canh, sản xuất chuyên môn hoá, áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, trình độ cao và gắn chặt với công nghiệp chế
biến” là hoạt động kinh tế nông nghiệp của các quốc gia ở:
A. Bắc Mỹ.
B. Châu Phi.
C. Châu Âu.
D. Trung và Nam Mỹ.
Câu 4. Đặc điểm chung địa hình khu vực Bắc Âu là:
A. Địa hình băng hà cổ, nhiều fio, hồ, đầm do băng hà tạo thành.
B. Núi, đồng bằng có nguồn gốc do băng hà tạo thành.
C. Địa hình fio, núi, cao nguyên.
D.Nhiều hồ, đầm, núi và cao nguyên.

2

Câu 5. Bờ biển châu Âu có đặc điểm đặc trưng là:
A. rất khúc khuỷu, ảnh hưởng của biển ăn sâu vào đất liền.
B. đường bờ biển dài, bị cắt xẻ mạnh.
C. nhiều bán đảo, vũng vịnh biển ăn sâu vào đất liền.
D. cắt xẻ mạnh, nhiều bán đảo, vũng, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền.
Câu 6 (0,5 điểm). Lĩnh vực kinh tế phát triển nhất ở châu Âu là:
A. công nghiệp truyền thống.
B. nông nghiệp.
C. dịch vụ.
D. công nghiệp hiện đại.
Câu 7 (1,0 điểm). Chọn các cụm từ trong ngoặc (ôn đới hải dương, cây lá kim, ôn
đới lục địa, cây lá rộng) điền vào chỗ (…....) để nêu được sự thay đổi của khí hậu và
thực vật ở châu Âu:
Ven biển phía Tây có khí hậu………………(1)…………Càng vào sâu
nội địa, đi sang phía Đông khí hậu mang tính chất……………(2)……………….
Sự phân bố thực vật thay đổi dần theo nhiệt độ và lượng mưa: ven biển Tây Âu phổ
biến là rừng…………….(3)………………(sồi, dẻ…), càng vào sâu chủ yếu
là rừng……………(4)………………… (thông, tùng...).
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm).
Dựa vào kiến thức đã học và hai biểu đồ nhiệt độ của châu Nam Cực dưới
đây, nêu đặc điểm và giải thích về chế độ nhiệt của châu Nam C...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC KÌ II, LP 7
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Biết Hiu Vn dng/kĩ
năng
Ni dung
TNKQ TL TNKQ
TL TNKQ
TL
Tng
Dân cư châu Mĩ
1
(3,0đ)
1
(3,0đ)
Khí hu châu Nam cc
1
(3,0đ)
1
(3,0đ)
Dân cư châu Đại dương
2
(1,0đ)
2
(1,0đ)
T nhn châu Âu 2
(1,0đ)
1
(1,0đ)
3
(2,0đ)
Nông nghip châu Âu 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Dch v châu Âu 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Tng 5
(2,5đ)
2
(1,5đ)
2
(6,0đ)
9
(10đ)
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Địa Lí 9 10 774