Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.(2đ)
1. Người căn dặn các quan trong triều “một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào
lại vất bỏ” lµ:
A. Lê Thái Tổ
B. Lê Nhân Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Hiển Tông
2. Quân Xiêm kÐo vµo x©m l−îc n−íc ta vµo cuèi thÕ kØ XVIII lµ theo lêi cÇu cøu
cña:
A. Nguyễn Nhạc
B. Nguyễn H÷u ChØnh
C. Ng« V¨n Së
D. Nguyễn Ánh
3. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm:
A. 1778
B. 1789
C. 1788
D. 1780
4. Hải Thượng Lãn Ông tên thật là:
A.Lê Quý Đôn
B. Lê Quang Định
C.Lê Hữu Trác
D. Trịnh Hoài Đức
Câu 2: Điền tiếp các sự kiện lịch sử phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng sau
cho đúng (2đ).
Thời gian
Sự kiện lịch sử
Năm 1427
……………….
Năm 1527
……………
Năm 1771
………………
Năm 1789
………………….
II. Tự luận (6đ)
Câu 3: Thời Lê Sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào. Nêu nhận xét về chủ
trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê Sơ. (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Câu 4 (3đ ): Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm
1789. Nêu nhận xét về cách đánh của quân Tây Sơn.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 7
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (4 đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng.(2đ)
1. Người căn dn các quan trong triu “mt thước núi, mt tc sông ca ta l nào
li vt blµ:
A. Lê Thái T
B. Lê Nhân Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Hin Tông
2. Quân Xiêm kÐo vµo x©m lîc n
íc ta vµo cuèi thÕ kØ XVIII lµ theo lêi cÇu cøu
cña:
A. Nguyn Nhc
B. Nguyn H÷u ChØnh
C. Ng« V¨n Së
D. Nguyn Ánh
3. Nguyn Hu lên ngôi Hoàng đế, ly niên hiu là Quang Trung vào năm:
A. 1778
B. 1789
C. 1788
D. 1780
4. Hi Thượng Lãn Ông tên tht là:
A.Lê Quý Đôn
B. Lê Quang Định
C.Lê Hu Trác
D. Trnh Hoài Đức
Câu 2: Đin tiếp các s kin lch s phù hp vào ch chm (…) trong bng sau
cho đúng (2đ).
Thi gian S kin lch s
Năm 1427 ……………….
Năm 1527 ……………
Năm 1771 ………………
Năm 1789 ………………….
II. T lun (6đ)
Câu 3: Thi Lê Sơ, xã hi có nhng giai cp và tng lp nào. Nêu nhn xét v ch
trương hn chế vic nuôi và mua bán nô tì ca nhà nước Lê Sơ. (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 304