Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : (2đ)
1. Thời Bắc thuộc kéo dài:
A. Hơn 100 năm
B. Hơn 400 năm
C. Hơn 1000 năm
D. Hơn 2000 năm.
2. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí nổ ra vào năm:
A. 40
B. 42 – 43
C. 248
D. 542
3. Hai câu thơ:
“ Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng…”
Là lời thề của ai?
A. Trưng Trắc
B. Trưng Nhị
C. Bà Triệu
D. Bà Lê Chân.
4. Sau khi lên ngôi, Lý Bí đặt tên nước là:
A. Nam Việt
B. Vạn Xuân
C. Đại Việt
D. Đại Cổ Việt
Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ châm (…)(2đ)
a) Khu thánh địa Mỹ Sơn thuộc tỉnh……….
b) Tháp Chăm là thành tựu văn hoá thuộc tỉnh………………….
c) Lý Phật Tử lên làm vua, sử cũ gọi là…………………………
d) Huyện xa nhất của quận Nhật Nam là………………………..
II. Tự luận (6đ).
Câu 3: Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I – VI? (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Câu 4: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí (2.5đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.........................................................................................
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 7
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (4 đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch mt ch cái đứng trước câu tr li đúng : (2đ)
1. Thi Bc thuc kéo dài:
A. Hơn 100 năm
B. Hơn 400 năm
C. Hơn 1000 năm
D. Hơn 2000 năm.
2. Cuc khi nghĩa Lý Bí n
ra vào năm:
A. 40
B. 42 – 43
C. 248
D. 542
3. Hai câu thơ: Mt xin ra sch nước thù
Hai xin đem li nghip xưa h Hùng…”
li th ca ai?
A. Trưng Trc
B. Trưng Nh
C. Triu
D. Bà Lê Chân.
4. Sau khi lên ngôi, Lý Bí đặt tên nước là:
A. Nam Vit
B. Vn Xuân
C. Đại Vit
D. Đại C Vit
Câu 2: Đin t thích hp vào ch châm (…)(2đ)
a) Khu thánh địa M Sơn thuc tnh……….
b) Tháp Chăm là thành tu văn hoá thuc tnh………………….
c) Lý Pht T lên làm vua, s cũ gi là…………………………
d) Huyn xa nht ca qun Nht Nam là………………………..
II. T lun (6đ).
Câu 3: Nhng nét mi v văn hoá nước ta trong các thế k I – VI? (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 156