Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4điểm)
1: (2đ) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở:
A. Nghệ An
B. Thuận Hoá
C. Lam Sơn
D. Tân Bình
2. Người đề ra kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An trong cuộc khởi nghĩa Lam
Sơn là :
A. Lê Lợi
B. Nguyễn Chích
C. Nguyễn Trãi
D. Lê Lai
3. Bộ luật ban hành dưới triều Nguyễn có tên là:
A. Luật Hình thư
B. Luật Hồng Đức
C. Hoàng triều luật lệ
D. Quốc triều hình luật
4. Người chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút chống quân xâm lược Xiêm là:
A. Nguyễn Nhạc
B. Nguyễn Huệ
C. Nguyễn Lữ
D. Nguyễn Ánh
Câu 2: (2đ) Nối thời gian cột A với sự kiện cột B sao cho phù hợp(2đ):
Thời gian
B.Sự kiện
a.1777
1.Hạ thành Quy Nhơn
b.1773
2.Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
c.1789
3.Đánh tan quân xâm lược Xiêm
d.1785
4.Đánh tan quân xâm lược Thanh
II. Tự luận (6đ).
Câu 3: Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả trận Tốt Động – Chúc Động (cuối
năm 1426)? (4đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Câu 4: Vua Quang Trung có những biện pháp gì để phát triển văn hóa, giáo dục? "
Chiếu lập học " nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung? (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 7
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (4đim)
1: (2đ) Khoanh tròn ch mt ch cái đứng trước câu tr li đúng:
1. Lê Li dng c khi nghĩa :
A. Ngh An
B. Thun Hoá
C. Lam Sơn
D. Tân Bình
2. Người đề ra kế ho
ch chuyn quân vào Ngh An trong cuc khi nghĩa Lam
Sơn là :
A. Lê Li
B. Nguyn Chích
C. Nguyn Trãi
D. Lê Lai
3. B lut ban hành dưới triu Nguyn có tên là:
A. Lut Hình thư
B. Lut Hng Đức
C. Hoàng triu lut l
D. Quc triu hình lut
4. Người ch huy trn Rch Gm – Xoài Mút chng quân xâm lược Xiêm là:
A. Nguyn Nh
c
B. Nguyn Hu
C. Nguyn L
D. Nguyn Ánh
Câu 2: (2đ) Ni thi gian ct A vi s kin ct B sao cho phù hp(2đ):
Thi gian B.S kin
a.1777 1.H thành Quy Nhơn
b.1773 2.Lt đổ chính quyn h Nguyn
c.1789 3.Đánh tan quân xâm lược Xiêm
d.1785 4.Đánh tan quân xâm lược Thanh
II. T lun (6đ).
Câu 3: Trình bày hoàn cnh, din biến, kết qu trn Tt Động – Chúc Động (cui
năm 1426)? (4đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 706