Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ
SƠN LA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm khách quan: (4điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1đ):
1. Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là :
A. Lý Thường Kiệt
B. Lê Lợi
C. Trần Quốc Tuấn
D. Nguyễn Trãi
2. Nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ vào năm :
A. Năm 1802
B. Năm 1815
C. Năm 1810
D. Năm 1862
Câu 2: Điền tiếp những sự kiện lịch sử cho phù hợp với thời gian diễn ra sự kiện
lịch sử đó (3đ ):
Thời gian
Sự kiện
1. Năm 938
2. Năm 1075-1077
3. Năm1258-1288
4. Năm 1418-1427
5. Năm 1785
6. Năm 1789
II. Tự luận (6điểm).
Câu 3: Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định
xã hội và phát triển văn hoá?(2.5đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Câu 4 : Nêu một số thành tựu kỹ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ
XIX?(1đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................
TRƯỜNG THCS TH TRN SÔNG MÃ
SƠN LA
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 7
Thi gian: 45 phút (Không k thi gian phát đề)
I. Trc nghim khách quan: (4đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch mt ch cái đứng trước câu tr li đúng (1đ):
1. Người đứng đầu cuc khi nghĩa Lam Sơn là :
A. Lý Thường Kit
B. Lê Li
C. Trn Quc Tu
n
D. Nguyn Trãi
2. Nhà Nguyn ban hành b Hoàng triu lut l vào năm :
A. Năm 1802
B. Năm 1815
C. Năm 1810
D. Năm 1862
Câu 2: Đin tiếp nhng s kin lch s cho phù hp vi thi gian din ra s kin
lch s đó (3đ ):
Thi gian S kin
1. Năm 938
2. Năm 1075-1077
3. Năm1258-1288
4. Năm 1418-1427
5. Năm 1785
6. Năm 1789
II. T lun (6đim).
Câu 3: Quang Trung có nhng chính sách gì để phc hi và phát trin kinh tế, n định
xã hi và phát trin văn hoá?(2.5đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Câu 4 : Nêu mt s thành tu k thut nước ta cui thế k XVIII - na đầu thế k
XIX?(1đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La 9 10 145