Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng GD Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (2điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Nghiệm của đa thức 12x + 4 là?
A. − 3

;

B. 3

;

C. −

1
3

;

D.

1
3

D.

2 2 3
x y
3

Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2x2y3 ?
A. − 3 x3 y 2

(

B. 5 x 2 y 3

;

)

2

;

( )

C. 4 x 2 y

3

;

Câu 3: Đa thức 3y4 – 2xy – 3x3y2 + 5x + 3 có bậc là:
A. 12
B. 5
C. 4
D. 3
2
Câu 4: Giá trị của biểu thức 5x – xy + x tại x = –1; y = 1 là:
A. 5
B. –5
C. 7
D. –7
Câu 5: Cho ∆DEF biết DE = 5cm ; DF = 10cm ; EF = 8cm. So sánh các góc của ∆DEF,
ta có:
l<D
l<F
l ;
A. E

l<D
l<E
l ;
B. F

l<F
l<E
l ;
C. D

l<E
l<D
l
D. F

Câu 6: Bộ ba số đo nào sau đây, không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm; 2cm; 3cm
B. 2cm; 3cm; 4cm
C. 3cm; 4cm; 5cm
D. 4cm; 5cm; 6cm.
Câu 7: Cho ∆ABC cân tại B, biết AC = 5cm ; BC = 8cm. Chu vi ∆ABC bằng:
A. 21cm

B. 18cm

C. 13cm

D. 26cm.

Câu 8: Cho ∆ABC có AM là trung tuyến. Gọi G là trọng tâm của ∆ABC. Khẳng định
nào sau đây là đúng?
A. GM =

2
AM
3

C. GM = 2 AG

;

B. AG = 3GM

;

D. AG =

2
AM
3

II. Tự luận (8 điểm)
Câu 9: (2 điểm) Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
10
9
7
8
9
1
4
9
1
5
10
6
4
8
5
3
5
6
8
10
3
7
10
6
6
2
4
5
8
10
3
5
5
9
10
8
9
5
8
5
a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?
b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.
c) Tìm mốt của dấu hiệu.
Đề số 10/Toán 7/Học kỳ 2/Quận 3-TP Hồ Chí Minh

1

Câu 10: (3 điểm) Cho hai đa thức:
A(x) = –4x5 – x3 + 4x2 + 5x + 9 + 4x5 – 6x2 – 2
B(x) = –3x4 – 2x3 + 10x2 – 8x + 5x3 – 7 – 2x3 + 8x
a) Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính P(x) = A(x) + B(x) và Q(x) = A(x) – B(x)
c) Chứng tỏ x = –1 là nghiệm của đa thức P(x).
Câu 11: (3 điểm)Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K.
a) Chứng minh ∆BNC = ∆CMB.
b) Chứng minh ∆BKC cân tại K.
c) Chứng minh BC < 4.KM

Đề số 10/Toán 7/Học kỳ 2/Quận 3-TP Hồ Chí Minh

2

...
Đề s 10/Toán 7/Hc k 2/Qun 3-TP H Chí Minh
1
PHÒNG GIÁO DC QUN 3
THÀNH PH H CHÍ MINH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan: (2đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1:
Nghim ca đa thc 12x + 4 là?
11
.3 ; .3 ; . ; .
33
A
BCD−−
Câu 2:
Đơn thc nào sau đây đồng dng vi đơn thc 2x
2
y
3
?
() ()
23
32 23 2 23
2
.3 ; .5 ; .4 ; .
3
A
xy B xy C xy D xy
Câu 3:
Đa thc 3y
4
– 2xy – 3x
3
y
2
+ 5x + 3 có bc là:
A. 12 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 4:
Giá tr ca biu thc 5x
2
– xy + x ti x = –1; y = 1 là:
A. 5 B. –5 C. 7 D. –7
Câu 5:
Cho DEF biết DE = 5cm ; DF = 10cm ; EF = 8cm. So sánh các góc ca DEF,
ta có:
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
.;.;.;.
A
EDF BFDE CDFE DFED<< << << <<
Câu 6:
B ba s đo nào sau đây, không thđộ dài ba cnh ca mt tam giác?
A. 1cm; 2cm; 3cm B. 2cm; 3cm; 4cm
C. 3cm; 4cm; 5cm D. 4cm; 5cm; 6cm.
Câu 7:
Cho ABC cân ti B, biết AC = 5cm ; BC = 8cm. Chu vi ABC bng:
A. 21cm B. 18cm C. 13cm D. 26cm.
Câu 8:
Cho ABC có AM là trung tuyến. Gi G là trng tâm ca ABC. Khng định
nào sau đây là đúng?
2
.;.3
3
2
.2 ; .
3
A
GM AM B AG GM
CGM AG DAG AM
==
==
II. T lun (8 đim)
Câu 9:
(2 đim) Đim kim tra toán hc k I ca hc sinh lp 7A được ghi li như sau:
10 9 7 8 9 1 4 9
1 5 10 6 4 8 5 3
5 6 8 10 3 7 10 6
6 2 4 5 8 10 3 5
5 9 10 8 9 5 8 5
a) Du hiu cn tìm đây là gì ?
b) Lp bng tn s và tính s trung bình cng.
c) Tìm mt ca du hiu.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng GD Quận 3 TP Hồ Chí Minh - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng GD Quận 3 TP Hồ Chí Minh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng GD Quận 3 TP Hồ Chí Minh 9 10 784