Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan(4 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Thời gian đi từ nhà đến trường của 30 HS lớp 7B được ghi trong bảng sau:
Thời gian (phút)
5
7
10 12 13 14 18 20 22
25
Tần số n
1
5
4
2
2
5
3
4
1
3
Giá trị 5 có tần số là:
A. 7
B. 1
C. 14
D. 7 và 14.
Câu 2. Mốt của dấu hiệu ở bảng trên là:
A. 25
B. 7
C. 14
D. 7 và 14 .
2
Câu 3: Đa thức Q(x) = x – 9 có tập nghiệm là:
A. ⎨3⎬
B. ⎨–3⎬
C. ⎨–3; 3⎬
D. ⎨9}.
1
2

Câu 4: Giá trị của biểu thức 3 x + 5 y tại x = 2 , y = −1 là:
A. -2

B. 2

C.

−1
2

D.

3
xy − 5 xy là:
4
−17
23
17
xy
B.
xy
C.
xy
A.
4
4
4
3
1
Câu 6: Kết quả của − x 2 y. xy 2 .xy là:
4
3
−1 4 4
1
B. x 4 y 4
C. −4 x 4 y 4
A.
x y
4
4

1
.
2

Câu 5: Kết quả của

D.

−23
xy .
4

D. 4 x 4 y 4 .

Câu 7: Hai đơn thức nào đồng dạng với nhau ?
A. −2xy2 và

3 2
xy
4

B. 3x2y3 và 3x3y2

C. −5x2y và −5xy
D. −5x2y và −5xy2 .
Câu 8: Bậc của đơn thức 2x5y3z là:
A. 5
B.2
C. 9
D. 15.
5
7
2
Câu 9: Bậc của đa thức 4x – 6x + x − 8x là:
A. 8
B. 7
C.5
D. 2.
Câu 10: Tam giác ABC cân tại A, biết góc ở đáy bằng 700 thì góc ở đỉnh bằng ;
B. 500
C. 600
D. 300
A. 400

Đề số 8/Lớp 7/kì 2

1

Câu 11. Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam
giác?
A. 3 cm, 1 cm, 2 cm
B. 3 cm, 2 cm, 3 cm
C. 4 cm, 8 cm, 13 cm
D. 2 cm, 6 cm, 3 cm.
Câu 12: Cho đường thẳng d và điểm A không nằm trên d, AH ⊥ d tại H; điểm B
nằm trên đường thẳng d và không trùng với H. Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. AH < AB
B. AH > AB
C. AH = AB
D. BH > AB
Câu 13: Gọi I là giao điểm ba đường phân giác của tam giác. Kết luận nào sau đây
là đúng ?
A. I cách đều ba cạnh của tam giác
B. I cách đều ba đỉnh của tam giác.
C. I là trọng tâm tam giác.
D. I là trực tâm tam giác
Câu 14: Cho G là trọng tâm tam giác ABC với AM là đường trung tuyến, ta có:
A.

AG 1
=
AM 2

B.

AG
=3
GM

C.

GM 1
=
AM 3

D.

GM 2
= .
AG 3

Câu 15: Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau:
Các khẳng định
a) Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn
hơn.
b) Giao điểm của ba đường trung trực của tam giác thì cách đều ba
cạnh của tam giác.

Đúng

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 16: Điểm kiểm tra học kì II môn Toán của lớp 7A được thống kê như sau:
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tần số
1
1
2
3
9
8
7
5
2
2
N = 40
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu.
b) Tìm ...
Đề s 8/Lp 7/kì 2
1
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
NHƠN TRCH-ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan(4 đim)
Trong mi câu t 1 đến 14 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Thi gian đi t nhà đến trường ca 30 HS lp 7B được ghi trong bng sau:
Thi gian (phút) 5 7 10 12 13 14 18 20 22 25
Tn s n 1 5 4 2 2 5 3 4 1 3
Giá tr 5 có tn s là:
A. 7 B. 1 C. 14 D. 7 và 14.
Câu 2. Mt ca du hiu bng trên là:
A. 25 B. 7 C. 14 D. 7 và 14 .
Câu 3: Đa thc Q(x) = x
2
– 9 có tp nghim là:
A. 3 B. –3 C. –3; 3 D. 9}.
Câu 4: Giá tr ca biu thc
1
35
2
x
y
+
ti x = 2 , y = 1 là:
A. -2 B. 2 C.
1
2
D.
1
2
.
Câu 5: Kết qu ca
3
5
4
x
yxy
là:
A.
23
4
x
y B.
17
4
x
y
C.
17
4
x
y D.
23
4
x
y
.
Câu 6: Kết qu ca
22
31
..
43
x
yxyxy là:
A.
44
1
4
x
y
B.
44
1
4
x
y
C.
44
4
y D.
44
4
x
y .
Câu 7: Hai đơn thc nào đồng dng vi nhau ?
A. 2xy
2
2
3
4
x
y
B. 3x
2
y
3
và 3x
3
y
2
C. 5x
2
y và 5xy D. 5x
2
y và 5xy
2
.
Câu 8: Bc ca đơn thc 2x
5
y
3
z là:
A. 5 B.2 C. 9 D. 15.
Câu 9: Bc ca đa thc 4x
5
– 6x + x
7
8x
2
là:
A. 8 B. 7 C.5 D. 2.
Câu 10: Tam giác ABC cân ti A, biết góc đáy bng 70
0
thì góc đỉnh bng ;
A. 40
0
B. 50
0
C. 60
0
D. 30
0
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 9 10 381