Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 7 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D, trong
đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Điểm kiểm tra đợt 1 để chọn đội tuyển của 10 học sinh như sau:
1, 2, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 10
a. Số trung bình cộng của số điểm đó là:
A.5
B.6
C.7
D.8
b. Mốt của dấu hiệu là:
A.6
B. 7
C.8
d. 10.
Câu 2: Bậc của đa thức x8 + 3x5y5 – y6 2x6y2 + 5x7 đối với biến x là:
A. 5
B.6
C.8
D. 7.
Câu 3: Giá trị của biểu thức B = x3 –x2 + 1 tại x = – 1 là:
A. 4
B. 0
C. –1
D. 6.
Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 5cm; BC = 8cm; AC = 10cm. So sánh nào sau đây đúng:

l

l

A. B < C <
C.

l
A

l

B. C <

l<B
l <C
l
A

D.

l<B
l
A

l<B
l<A
l
C

l = 1000 . Kết quả nào sau đây là đúng?
A = 600 ; B
Câu 5: Cho tam giác ABC biết l

A. AC > BC > AB

B. AB > BC > AC

C. BC >

C. AC > AB > BC

AC > AB

Câu 6: Cho tam giác ABC có BC = 1cm; AC = 5cm. Nếu AB có độ dài là một số nguyên
thì AB có độ dài là:
A. 3cm
B. 4cm
C. 5cm
D. 6cm.
Câu 7: Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và trọng tâm G. Tỉ số diện tích của
tam giác MGC và tam giác GAC là:
A.

1
2

Đề số 4/Lớp 7/kì 2

B.

1
3

2
C.
3
1

D.

1
.
6

Câu 8: Nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được kết quả đúng.
1. a3b5a2 =

a) – 20 a4b4

2. (5a2)(4a3b4) =

b) a5b5

3. (−4a3)(5ab4) =

c) 4a4b6

1
4. (− a2b2)( −8a2b4) =
2

d) 20a5b4
e) – 4a4b6

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 9: Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như
sau:
10 5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
9
9
10
5
5
14
a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng tần số.
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 10:
Cho đa thức P(x) = 2x3 + 2x – 3x2 + 1
Q(x) = 2x2 + 3x3 – x – 5
Tính: a. P(x) + Q(x)
b. P(x) – Q(x)
Câu 11: Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, vẽ đường cao AH.
a. Chứng minh HB > HC
b. So sánh góc BAH và góc CAH.
c. Vẽ M, N sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HM, HN.
Chứng minh tam giác MAN là tam giác cân.

Đề số 4/Lớp 7/kì 2

2

...
Đề s 4/Lp 7/kì 2
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I.Trc nghim khách quan: (3 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 7 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D, trong
đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Đim kim tra đợt 1 để chn đội tuy
n ca 10 hc sinh như sau:
1, 2, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 10
a. S trung bình cng ca s đim đó là:
A.5 B.6 C.7 D.8
b. Mt ca du hiu là:
A.6 B. 7 C.8 d. 10.
Câu 2: Bc ca đa thc x
8
+ 3x
5
y
5
– y
6
2x
6
y
2
+ 5x
7
đối vi biến x là:
A. 5 B.6 C.8 D. 7.
Câu 3: Giá tr ca biu thc B = x
3
–x
2
+ 1 ti x = – 1 là:
A. 4 B. 0 C. –1 D. 6.
Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 5cm; BC = 8cm; AC = 10cm. So sánh nào sau đây đúng:
A.
l
l
l
BCA<<
B.
l
l
l
CAB
<
<
C.
l
l
l
ABC<<
D.
ll
l
CBA
<
<
Câu 5: Cho tam giác ABC biết
l
l
00
60 ; 100AB==. Kết qu nào sau đây là đúng?
A. AC > BC > AB B. AB > BC > AC
C.
BC AC AB>>
C. AC > AB > BC
Câu 6: Cho tam giác ABC có BC = 1cm; AC = 5cm. Nếu AB có độ dài là mt s nguyên
thì AB có độ dài là:
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm.
Câu 7: Cho tam giác ABC vi đường trung tuyến AM và trng tâm G. T s din tích ca
tam giác MGC và tam giác GAC là:
A.
1
2
B.
1
3
C.
2
3
D.
1
6
.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên 9 10 853