Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHÁNH HOÀ

MÔN TOÁN LỚP 7

PHÒNG GD DIÊN KHÁNH

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 9 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án
đúng.
Câu 1. Nghiệm của đa thức P( x) = −3x − 0, 25 là
a. −

1
12

b.

1
12

c. −

9
2

d.

13
4

Câu 2. Giá trị của đa thức 3x5 − 3x 4 + 5 x3 − x 2 − 5 x + 2 tại x = −1 là
b. −5

a. 5
4
7

c. 1

d. −3

7
2

Câu 3. Thu gọn − xyt 2 .5ty 2 . y ta được đơn thức
b. −10t 3 xy 4

a. 10xt 2 y 4

c. 10t 3 xy 4

d. −10xy 3 t 2

Câu 4. Bậc của đa thức x5 – 2x2y – 2x + 9 – x5 – y là:
a. 5 ;

b. 3 ;

c. 2;

d. 9

Câu 5. Tất cả các nghiệm của đa thức x2 – 16 là
a. 4 ;

b. -4 ;

c. – 4 ; 4 ;

d. 8.

Câu 6. Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau, bộ ba nào không thể là số đo ba cạnh của
một tam giác ?
a. 6cm, 9cm, 13cm.

b. 3cm, 3cm, 3cm.

c. 3cm, 4cm, 5cm.

d. 3cm, 3cm, 6cm.

Câu 7. Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là
a. Giao điểm của ba đường phân giác
b. Giao điểm của ba đường trung tuyến
c. Giao điểm của ba đường cao
d. Giao điểm của ba đường trung trực
Đề số 5/Lớp 7/kì 2

1

Câu 8. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của AC, N là trung điểm
của AB thì
1
3

1
2

a. GN = CN

b. GN = CN

c. BM = 2 BG d. AG =

2
BM
3

Câu 9. Điểm kiểm tra học kỳ I môn của lớp 7A được ghi ở bảng sau:
Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Số HS đạt được

2

3

5

7

9

8

6

4

a) Giá trị có tần số 7 là
a. 9 ;

b. 6 ;

c. 5 ;

d. 7.

b) Mốt của dấu hiệu trên là
a. 10;

b. 5;

c. 7;

d. 9

II. Tự luận (7.5 điểm).
Câu 10 (2 điểm) Cho đa thức P( x) = 5 x −
a. Tính P (1), P(−

1
2

3
);
10

b. Tìm nghiệm của đa thức trên
Câu 11 (2 điểm) Cho đa thức M = x 2 + 5 x 4 − 3x3 + x 2 + 4 x 4 + 3x3 − x + 5 và đa thức
N = x − 5 x3 − 2 x 2 − 8 x 4 + 4 x3 − x + 5 .

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến;
b. Tính M + N , M − N ;
Câu 12 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B có số đo bằng 600 . Vẽ AH vuông
góc với BC , ( H ∈ BC ) .
a. So sánh AB và AC; BH và HC;
b. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD = HA. Chứng minh rằng
hai tam giác AHC và DHC bằng nhau.
c. Tính số đo của góc BDC.
Câu 13 (0,5 điểm). Tìm nghiệm của đa thức f ( x) = x 2 − x .

Đề số 5/Lớp 7/kì 2

2

...
Đề s 5/Lp 7/kì 2
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
KHÁNH HOÀ
PHÒNG GD DIÊN KHÁNH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2,5 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 9 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án
đúng.
Câu 1. Nghim ca đa thc
() 3 0,25
=
−−Px x
a.
1
12
b.
1
12
c.
9
2
d.
13
4
Câu 2. Giá tr ca đa thc
5432
335 52
+−+
x
xxxx ti 1x
=
a. 5 b. 5 c. 1 d. 3
Câu 3. Thu gn
22
47
.5 .
72
x
yt ty y ta được đơn thc
a.
24
10
x
ty b.
34
10txy c.
34
10txy d.
32
10
x
yt
Câu 4. Bc ca đa thc x
5
– 2x
2
y – 2x + 9 – x
5
– y là:
a. 5 ; b. 3 ; c. 2; d. 9
Câu 5. Tt c các nghim ca đa thc x
2
– 16 là
a. 4 ; b. -4 ; c. – 4 ; 4 ; d. 8.
Câu 6. Vi b ba đon thng có s đo sau, b ba nào không th là s đo ba cnh ca
mt tam giác ?
a. 6cm, 9cm, 13cm. b. 3cm, 3cm, 3cm.
c. 3cm, 4cm, 5cm. d. 3cm, 3cm, 6cm.
Câu 7. Đim cách đều ba đỉnh ca tam giác là
a. Giao đim ca ba đường phân giác
b. Giao đim ca ba đường trung tuyến
c. Giao đim ca ba đường cao
d. Giao đim ca ba đường trung trc
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa 9 10 345