Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ II, LỚP 8
Đề 1(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Đồ dùng loại điện – nhiệt
- Vật liệu làm dây đốt nóng của bàn là

Câu 1

điện
- Ý nghĩa của số liệu kĩ thuật ghi trên

0,5
Câu 2

nồi cơm điện: 220V

0,5

2. Nguyên lí làm việc của động cơ

Câu 3

điện

1,5

3. Máy biến áp một pha

Câu 5
2

4. Đặc điểm cấu tạo mạng điện trong

Câu 6

nhà

2

5. Thiết bị đóng cắt, bảo vệ mạch điện
- Nguyên lí làm việc của cầu chì

Câu 4
Câu 7

- Vai trò của aptomat

2

1,5
Tổng số câu

2

4

1

2
Tổng % điểm

20%

1

6
60%

2
20%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước ý trả lời mà
em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 2).
Câu 1. Dây đốt nóng của bàn là điện được làm bằng vật liệu:
A. vonfram.
B. vonfram phủ bari- oxit.
C. niken-crom.
D. fero- crom.
Câu 2. Trên nồi cơm điện có ghi 220V, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là:
A. cường độ dòng điện định mức của nồi cơm điện.
B. điện áp định mức của nồi cơm điện.
C. công suất định mức của nồi cơm điện.
D. dung tích soong của nồi cơm điện.
Câu 3. Chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được câu trả
lời đúng.
nhiệt;

từ;

cơ năng;

điện năng;

nhiệt năng

Nguyên lí làm việc của động cơ điện dựa vào tác dụng ………………… của dòng
điện, biến đổi ……………………..thành …………………..
Câu 4. Chọn từ hoặc cụm từ đã cho điền vào chỗ trống ở các câu sau để được câu trả
lời đúng.
nối tiếp,

song song, dây chảy,

ngắn mạch,

hở mạch

Trong cầu chì, bộ phận quan trọng nhất là …………………….. được mắc
………………….với mạch điện cần bảo vệ. Khi xảy ra sự cố ……………, dòng điện
tăng lên quá giá trị định mức làm dây chảy cầu chì nóng chảy và bị đứt, mạch điện bị
hở. Nhờ đó, mạch điện, các đồ dùng điện và thiết bị điện được bảo vệ.

2

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. Một máy biến áp một pha có:
U1= 220V; U2 = 110V; Số vòng dây N1 =440 vòng; N2 = 220 vòng.
1. Máy biến áp trên là máy biến áp tăng áp hay giảm áp? Tại sao?
2. Khi điện áp sơ cấp U1 =210V, nếu không điều chỉnh số vòng dây thì điện áp
thứ cấp bằng bao nhiêu ?
Câu 6. Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp bằng bao nhiêu?
Hãy kể tên các thiết bị của mạng điện trong nhà: Thiết bị bảo vệ mạch điện và
Thiết bị lấy điện.
Câu 7. Ở mạng điện trong nhà, dùng aptomat thay cho cầu dao và cầu chì được không?
Tại sao?

3

...
1
KIM TRA MÔN CÔNG NGH, HC II, LP 8
Đề 1(Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Ni dung Nhn biết Thông hiu Vn dng
1. Đồng loi đin nhit
- Vt liu m y đốt nóng ca bàn
đin
- Ý nghĩa ca s liu kĩ thut ghi trên
ni cơm đin: 220V
u 2
0,5
u 1
0,5
2. Nguyên m vic ca động cơ
đin
u 3
1,5
3. Máy biến áp mt pha
u 5
2
4. Đặc đim cu to mng đin trong
nhà
u 6
2
5. Thiết b đóng ct, bo v mch đin
- Nguyên m vic ca cu chì
- Vai trò ca aptomat
u 4
1,5
u 7
2
Tng s câu
2
2
4
6
1
2
Tng % đim
20% 60% 20%
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ 9 10 28