Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3,
4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.
Cột I

Cột II

A

1

của dung môi và chất tan

2

Không thể hòa tan thêm được chất

o

t
H2 + CuO →
B

Phản ứng thế là phản ứng hóa
học trong đó

C

tan nữa.

Thành phần phần trăm theo thể

3

H2O + Cu

4

nguyên tử của đơn chất thay thế

tích của không khí là:
D

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất

nguyên tử của một nguyên tố khác
trong hợp chất
5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác
(khí cacbonnic, hơi nước, khí
hiếm...)

A - ...

B- ...

C- ...

D- ...

E- ...

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO , NaOH , CO2 , Na2SO4
B. Fe2O3 , O3 , CaCO3 , CO2
C. CaO , CO2 , Fe2O3 , SO2
D. CO2 , SO2 , Na2SO4 , Fe2O3

Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A.

HCl , HNO3 , NaOH , NaCl

B.

HNO3 , SO2 , H2SO4 , Ca(OH)2

C.

HCl , H2SO4 , NaNO3 , HNO3

D.

HNO3 ; H2SO4 , HCl , H3PO4 .

Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?
A.

NaOH , HCl , Ca(OH)2 , NaCl

B.

Ca(OH)2 , CaO , NaOH , H2SO4

C.

NaOH , Ca(OH)2 , CaO , MgO

D.`

Mg(OH)2 ; Ca(OH)2 , KOH , NaOH .

Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:
1. H2

t0
⎯⎯
→ Pb + H2O

+ PbO

2. CaO + CO2 → CaCO3
t0
⎯⎯
→ 2H2O

3. 2H2 + O2
4. Fe2O3 + 2Al

t0
⎯⎯
→ Al2O3 + 2Fe

5. 3Fe + 2O2

t0
⎯⎯
→ Fe3O4

6. CaO + H2O → Ca(OH)2
7. 2Cu + O2
8. 2CO + O2

t0
⎯⎯
→ 2CuO
t0
⎯⎯
→ 2CO2

Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa
thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A. 1 , 2 , 4 , 5
B. 2 , 3 , 6 , 7
C. 3 , 5 , 7 , 8
D. 5 , 2 , 7 , 8
Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí
nghiệm là
A. 15,8

;

B. 31,6

;

C. 23,7

;

D. 17,3

Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là
A. 40 gam

;

B. 30 gam

;

C. 20 gam

;

D. 50 gam

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 8. (2,5 điểm)
Để điều chế 4,48 lít khí O2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có thể dùng một trong
hai chất KClO3 và KMnO4 . Hãy tính toán và chọn chất có khối lượng nhỏ hơn.
Câu 9. (2,5 điểm)
Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu
được qua CuO nung nóng.
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất
nào là chất oxi hóa ?
Câu 10. (1 điểm)
Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng Na...
ĐỀ KIM TRA MÔN HÓA HC, HC K II, LP 8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Câu 1
. Ghép mt trong các ch A hoc B, C, D ct I vi mt ch s 1 hoc 2, 3,
4, 5, ct II để có ni dung phù hp.
Ct I Ct II
A
H
2
+ CuO
1 ca dung môi và cht tan
B Phn ng thế là phn ng hóa
hc trong đó
2 Không th hòa tan thêm được cht
tan na.
C Thành phn phn trăm theo th
tích ca không khí là:
3 H
2
O + Cu
D Dung dch là hn hp đồng nht 4 nguyên t ca đơn cht thay thế
nguyên t ca mt nguyên t khác
trong hp cht
5 78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác
(khí cacbonnic, hơi nước, khí
hiếm...)
A - ... B- ... C- ... D- ... E- ...
Hãy khoanh tròn mt trong các ch A, B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 2.
Nhóm các cht nào sau đây ch gm các oxit?
A. CaO , NaOH , CO
2
, Na
2
SO
4
B. Fe
2
O
3
, O
3
, CaCO
3
, CO
2
C. CaO , CO
2
, Fe
2
O
3
, SO
2
D. CO
2
, SO
2
, Na
2
SO
4
, Fe
2
O
3
t
o
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học 9 10 818