Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8
Đề số 2: (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần một. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu
trả lời đúng.
1/ Trước khi buộc triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất (5 - 6 1862) thực dân Pháp đã chiếm được những tỉnh nào trong các tỉnh dưới
đây của Việt Nam?
A. Quảng Nam
B. Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long
C. Thừa Thiên, Quảng Ngãi, Phú Yên
D. An Giang, Hà Tiên
2/ “Bình Tây Đại nguyên soái” là danh hiệu nhân dân phong cho
thủ lĩnh nào có tên dưới đây?
A. Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Trung Trực
D. Võ Duy Dương
3/ Năm 1873, sau khi Gac-ni-ê bị giết, thực dân Pháp đã ký với nhà
Nguyễn hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) là vì:
A. Sợ triều đình Mãn Thanh can thiệp
B. Chúng hoang mang, dao động
C. Sợ bị đánh tập hậu ở Nam Kỳ
D. Gặp sức chống trả quyết liệt của triều đình Huế
4/ Theo Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) triều đình Huế đã:
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì
1

B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam kì
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt
Nam
D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc kì
Câu 2 (2 điểm): Hãy nối tên lãnh tụ với cuộc khởi nghĩa do họ lãnh đạo
cho đúng
1) Nguyễn Thiện Thuật

a) Khởi nghĩa Ba Đình

2) Phạm Bành, Đinh Công Tráng

b) Khởi nghĩa Bãi Sậy

3) Phan Đình Phùng

c) Khởi nghĩa Yên Thế

4) Hoàng Hoa Thám

d/ Khởi nghĩa Hương Khê

5/ Phan Bội Châu
Phần hai. Tự luận (6 điểm):
Câu 3 (2 điểm). Trình bày những nét chính của cuộc khởi nghĩa Hương Khê
(1885-1895) theo bảng dưới đây:
Thời gian

Lãnh đạo

Địa bàn

Kết quả

2

Câu 4 (2 điểm): Trình bày động cơ chính khiến các sĩ phu yêu nước cuối
thế kỉ XIX mạnh dạn đề xuất các đề nghị cải cách của mình.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Câu 5 (2 điểm). Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải cách cuối thế kỉ
XIX không thực hiện được ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

3

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN LCH S, HC KÌ II, LP 8
Đề s 2: (Thi gian làm bài: 45 pt)
Phn mt. Trc nghim khách quan (4 đim)
Câu 1 (2 đim): Hãy khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu
tr li đúng.
1/ Trước khi buc triu đình Huế kí Hip ước Nm Tut (5 - 6 -
1862) thc dân Pháp đã chiếm được nhng tnh nào trong các tnh dưi
đây ca Vit Nam?
A. Qung Nam
B. Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long
C. Tha Thiên, Qung Ngãi, P Yên
D. An Giang, Hà Tiên
2/ Bình y Đại ngun soái” là danh hiu nhân dân phong cho
th lĩnh nào có tên dưới đây?
A. Trương Định
B. Nguyn Hu Huân
C. Nguyn Trung Trc
D. Võ Duy Dương
3/ Năm 1873, sau khi Gac-ni-ê b giết, thc dân Pháp đã ký vi nhà
Nguyn hip ước Giáp Tut (15 - 3 - 1874) vì:
A. S triu đình Mãn Thanh can thip
B. Chúng hoang mang, dao động
C. S b đánh tp hu Nam K
D. Gp sc chng tr quyết lit ca triu đình Huế
4/ Theo Hip ước Giáp Tut (15 - 3 - 1874) triu đình Huế đã:
A. Chính thc tha nhn cho Pháp chiếm 3 tnh min Đông Nam kì
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử 9 10 751