Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC
HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN MỸ THUẬT, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút hoặc 90 phút

Đề số 2: Vẽ một bức tranh đề tài "Phong cảnh mùa hè"
* Yêu cầu:
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3.
- Tranh thể hiện được những đặc điểm và vẻ đẹp riêng vào mùa hè
qua cảnh vật thiên nhiên của mỗi vùng, miền: thành phố, đồng bằng, cao
nguyên, miền núi, miền biển, làng quê, sông nước,...
- Màu sắc: Theo ý thích
- Chất liệu: Tự chọn.
ĐÁP ÁN
Đáp án
- Vẽ đúng theo yêu cầu nội dung.

Hướng dẫn
chấm, biểu điểm
9 - 10 điểm

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí.
- Hình ảnh, màu sắc đẹp, sinh động, thể hiện được đặc
điểm của mùa hè.
- Vẽ đúng theo yêu cầu đề bài.

7 - 8 điểm

- Bố cục cân đối.
- Hình ảnh, màu sắc đẹp.
- Vẽ chưa đúng theo yêu cầu đề bài.

5 - 6 điểm

- Bố cục chưa hợp lí.
- Hình ảnh, màu sắc chưa đẹp.
- Vẽ không đúng theo yêu cầu đề bài.
- Bố cục rời rạc.
- Vẽ màu chưa đều, chưa xong. Bài vẽ chưa hoàn chỉnh

Dưới 5 điểm

...
TRƯỜNG THCS HUNH PHƯỚC
HUYN NINH PHƯỚC - TNH NINH THUN
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN M THUT, LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút hoc 90 phút
Đề s 2: V mt bc tranh đề tài "Phong cnh mùa "
*u cu:
- V trên giy A4 hoc A3.
- Tranh th hin được nhng đặc đim và v đẹp riêng vào mùa hè
qua cnh vt thiên nhiên ca mi vùng, min: thành ph, đồng bng, cao
nguyên, min i, min bin, làng quê, sông nước,...
-u sc: Theo ý thích
- Cht liu: T chn.
ĐÁP ÁN
Đáp án Hướng dn
chm, biu đim
- V đúng theo yêu cu ni dung.
- B cc cht ch, hp lí.
- Hình nh, màu sc đẹp, sinh động, th hin được đặc
đim ca mùa hè.
9 - 10 đim
- V đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc cân đối.
- Hình nh, màu sc đẹp.
7 - 8 đim
- V chưa đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc chưa hp lí.
- Hình nh, màu sc chưa đẹp.
5 - 6 đim
- V không đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc ri rc.
- V màu chưa đều, chưa xong. Bài v chưa hoàn chnh
Dưới 5 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 9 10 634