Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Như Quỳnh, Hưng Yên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNH -

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái
trước câu trả lời đúng.
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.”
(Trích Quê hương – Tế Hanh, Ngữ văn 8, tập 2)
1. Chủ thể trữ tình trong đoạn trích trên là ai ?
A. Tác giả
B. Người dân chài
C. Chiếc thuyền
D. Tác giả và dân chài
2. Trong đoạn trích, tác giả dùng phương thức biểu đạt chính nào ?
A. Miêu tả
B. Biểu cảm
C. Tự sự
D. Nghị luận
3. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì ?
A. Thuyền cá nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả, gian lao.
B. Dân làng chài nóng lòng chờ thuyền đánh cá trở về bến.
C. Cảnh thuyền cá trở về sau chuyến ra khơi.
D. Sự biết ơn thần linh, biển cả của người dân chài.

1

4. Dòng nào dưới đây thể hiện đúng nhất ý nghĩa của hai câu thơ sau ?
“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;”
A. Sự gắn bó máu thịt giữa dân chài và biển khơi
B. Vị mặn mòi của biển
C. Người dân chài khoẻ mạnh, cường tráng
D. Người dân chài đầy vị mặn
5. Hình ảnh người dân chài được thể hiện như thế nào ?
A. Chân thực, hào hùng
B. Hùng tráng, kì vĩ
C. Lãng mạn, hùng tráng
D. Vừa chân thực, vừa lãng mạn
6. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì ?
“Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.”
A. Chơi chữ
B. So sánh
C. Nhân hoá
D. Nói quá
7. Dòng nào sau đây chỉ chứa các từ ngữ thuộc trường từ vựng “dụng cụ đánh cá” ?
A. Bến, cá, chất muối
B. Biển, xa xăm, thớ vỏ
C. Chài, bến, cá
D. Thuyền, chài, lưới
8. Từ nào sau đây không phải là từ láy ?
A. Ồn ào
B. Tấp nập
C. Thân thể
D. Xa xăm
* Đọc câu thơ : “Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe” và trả lời câu hỏi 9,10:
9. Câu thơ trên thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu nghi vấn
B. Câu trần thuật

2

C. Câu cầu khiến
D. Câu cảm thán
10. Câu thơ trên thuộc kiểu hành động nói nào ?
A. Trình bày
B. Hỏi
C. Điều khiển
D. Bộc lộc cảm xúc
II. Tự luận (7,5 điểm).
Có nhận xét cho rằng, “Hịch tướng sĩ thể hiện lòng nồng nàn yêu nước của
Trần Quốc Tuấn”. Em hãy làm sáng tỏ nhận định đó qua tác phẩm Hịch tướng sĩ.

3

...
1
TR
ƯỜNG THCS NHƯ QUNH -
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2,5 đim, 10 câu, mi câu tr li đúng 0,25 đim).
Đọc đon trích sau và tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái
trước câu tr li đúng.
Ngày hôm sau, n ào trên bến đỗ
Khp dân làng tp np đón ghe v.
Nh ơn tri bin lng cá đầy ghe”,
Nhng con cá tươi ngon thân bc trng.
Dân chài lưới làn da ngăm rám nng,
C thân hình nng th v xa xăm;
Chiếc thuyn im bến mi tr v nm
Nghe cht mui thm dn trong th v.”
(Trích Quê hương – Tế Hanh, Ng văn 8, tp 2)
1. Ch th tr tình trong đon trích trên là ai ?
A. Tác gi
B. Người dân chài
C. Chiếc thuyn
D. Tác gi và dân chài
2. Trong đon trích, tác gi dùng phương thc biu đạt chính nào ?
A. Miêu t
B. Biu cm
C. T s
D. Ngh lun
3. Ni dung chính ca đon trích trên là gì ?
A. Thuyn cá ngh ngơi sau mt ngày lao động vt v, gian lao.
B. Dân làng chài nóng lòng ch thuyn đánh cá tr v bến.
C. Cnh thuyn cá tr v sau chuyến ra khơi.
D. S biết ơn thn linh, bin c ca người dân chài.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Như Quỳnh, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Như Quỳnh, Hưng Yên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Như Quỳnh, Hưng Yên 9 10 611