Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

ĐỒNG NAI

MÔN SINH HỌC, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4,5đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
1. Sắc tố của da có ở:
A. Lớp bì

C. Lớp mỡ

B. Tầng sừng

D. Tầng tế bào sống

2. Các mạch máu da đều tập trung ở:
A. Lớp mỡ

C. Lớp bì

B. Lớp biểu bì

D. Lớp mỡ và biểu bì

3. Cấu trúc nào sau đây chi phối các hoạt động có ý thức là:
A. Cầu não
B. Đại não
C. Não trung gian
D. Não giữa
4. Thuỳ thái dương có chứa:
A. Vùng cảm giác
B. Vùng vận động
C. Vùng thị giác
D. Vùng vị giác
5. Điều nào sau đây đúng khi nói về tuyến giáp?
A. Tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể
B. Tuyến nội tiết nhiều hoocmôn nhất
C. Vừa là tuyến nội tiết, vừa là tuyến ngoại tiết
D. Tuyến nội tiết quan trọng nhất
6. Tuyến nội tiết quan trọng nhất là:
A. Tuyến giáp
B. Tuyến tuỵ
C. Tuyến yên
D. Tuyến trên thận

7. Cơ quan sản xuất tinh trùng là:
A. Buồng trứng
B. Thận
C. Mào tinh
D. Tinh hoàn
8. Chức năng giữ thăng bằng cho cơ thể được điều khiển bởi:
A. Trụ não
B. Tiểu não
C. Hành não
D. Não trung gian
9. Trong mỗi chu kì, số lượng trứng chín và rụng ở người thường là:
A. Một

B. Hai

C. Ba

D.Bốn

II. Tự luận
Câu 2: Đặc điểm cấu tạo và chức năng của bán cầu đại não. (2đ)
Câu 3: Nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên dẫn đến những hậu quả gì? Là học sinh
các em có nhận thức gì về vấn đề này?(2đ)
Câu 4: Trình bày sự tạo thành nước tiểu? (1,5đ)

...
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
ĐỒNG NAI
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
MÔN SINH HC, LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan (4,5đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng:
1. Sc t ca da có :
A. Lp bì C. Lp m
B. Tng sng D. Tng tế bào sng
2.c mch máu da đều tp trung :
A. Lp m C. Lp bì
B. Lp biu bì D. Lp m và biu bì
3. Cu trúc nào sau đây chi phi các hot động có ý thc là:
A. Cu não
B. Đại não
C. Não trung gian
D. Não gia
4. Thu thái dương có cha:
A. Vùng cm gc
B. Vùng vn động
C. Vùng th gc
D. Vùng v giác
5. Điu nào sau đây đúng khi nói v tuyến giáp?
A. Tuyến ni tiết ln nht trong cơ th
B. Tuyến ni tiết nhiu hoocmôn nht
C. Va là tuyến ni tiết, va là tuyến ngoi tiết
D. Tuyến ni tiết quan trng nht
6. Tuyến ni tiết quan trng nht là:
A. Tuyến gp
B. Tuyến tu
C. Tuyến yên
D. Tuyến tn thn
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 225