Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Mai Dịch, Hà nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

ĐỀ KIỂM TRA HK II

QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI

MÔN SINH HỌC LỚP 8
Thời gian 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4Đ):
Câu 1(2đ): Khoanh tròn vào chữ cái đúng trước phương án trả lời đúng
1. Người bị chấn thương não trung gian sẽ ảnh hưởng đến quá trình:
A. Vận động

C. Cảm giác

B. Điều hoà thân nhiệt

D.Hoạt động các nội quan

2. Nếu tiểu não bị tổn thương sẽ dẫn đến
A. teo cơ
B. trương lực cơ bị rối loạn
C. cơ thể không vận động được
D. không phối hợp được hoạt động của các cơ
3. Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ thì:
A. Sự lọc máu không diễn ra
B. Làm biến đổi tính chất của môi trường trong cơ thể
C. Các hoạt động của cơ thể tăng cường để kích thích sự bài tiết diễn ra
bình thường
D. Ngừng quá trình trao đổi chất
4. Các thành phần trong máu không qua lỗ lọc ở cầu thận là:
A. Các chất dinh dưỡng( gluxit, lipit, prôtêin)
B. Na+ và ClC. Hồng cầu và prôtêin có kích thước lớn
D. Các chất thuốc và K+. H+
5. Khả năng nhìn được vật ở gần hay ở xa là do sự diều tiết của:
A.Thuỷ dịch
C. Màng giác

B. Mống mắt
D. Thể thuỷ tinh

6. Trong các nhóm tính chất sau, nhóm nào chỉ có ở PXCĐK:
A. Dễ mất khi không củng cố, số lượng không hạn định, có tính cá thể
B. Dễ mất khi không củng cố, số lượng hạn định, có tính cá thể
C. Số lượng không hạn định, bẩm sinh, cung phản xạ đơn giản
D. Số lượng hạn định, bẩm sinh, có tính cá thể

Câu 2(1đ): Vỏ đại não có :
1.Thuỳ chẩm 2.Thuỳ thái dương 3.Thuỳ đỉnh 4.Thuỳ trán
Và các vùng: A. Thính giác B. Thị giác C. Cảm giác D. Vận động
Hãy sắp xếp các vùng vào các thuỳ sao cho phù hợp
II. TỰ LUẬN(6Đ):
Câu 3(1,5đ): Hệ bài tiết nước tiểu gồm những bộ phận nào? Bộ phận nào quan trọng
nhất? Vì sao?
Câu 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận động ở điểm
nào?
Vẽ cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng.
Câu 5(1,5đ): Dấu hiệu nào ở nữ giới cho thấy đã đến tuổi có khả năng có con? Kể
tên các nguyên tắc và các biện pháp tránh thai.

...
TRƯỜNG THCS MAI DCH
QUN CU GIY - HÀ NI
ĐỀ KIM TRA HK II
MÔN SINH HC LP 8
Thi gian 45 phút ( không k thi gian phát đề)
I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN(4Đ):
Câu 1(2đ): Khoanh tròn vào ch cái đúng trước phương án tr li đúng
1. Người b chn thương não trung gian s nh hưởng đến quá trình:
A. Vn động C. Cm giác
B. Điu hoà thân nhit D.Hot động các ni quan
2. Nếu tiu não b tn thương s dn đến
A. teo cơ
B. trương lc cơ b ri lo
n
C. cơ th không vn động được
D. không phi hp được hot động ca các cơ
3. Khi s bài tiết các sn phm thi b trì tr thì:
A. S lc máu không din ra
B. Làm biến đổi tính cht ca môi trường trong cơ th
C. Các hot động ca cơ th tăng cường để kích thích s bài tiết din ra
bình thường
D. Ngng quá trình trao đổi ch
t
4. Các thành phn trong máu không qua l lc cu thn là:
A. Các cht dinh dưỡng( gluxit, lipit, prôtêin)
B. Na+ và Cl-
C. Hng cu và prôtêin có kích thước ln
D. Các cht thuc và K+. H+
5. Kh năng nhìn được vt gn hay xa là do s diu tiết ca:
A.Thu dch B. Mng mt
C. Màng giác D. Th thu tinh
6. Trong các nhóm tính cht sau, nhóm nào ch PXCĐK:
A. D mt khi không cng c
, s lượng không hn định, có tính cá th
B. D mt khi không cng c, s lượng hn định, có tính cá th
C. S lượng không hn định, bm sinh, cung phn x đơn gin
D. S lượng hn định, bm sinh, có tính cá th
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Mai Dịch, Hà nội - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Mai Dịch, Hà nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Mai Dịch, Hà nội 9 10 681