Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết
TN
PT bậc nhất một ẩn
BPT bậc nhất 1 ẩn
Tam

giác

đồng

dạng
Hình lăng trụ, hình
chóp đều

TL

1
(0,25)

Thông hiểu
TN

TL

TN

TL

2

1

2

2

(0,5)

(1)

(0,5)

(1)

1

1

Tổng
8
(3,25)

2

2

(0,5)

(0,5)

1

1

1

(0,25)

(0,25)

(0,25)

1

1

1

3

(0,25)

(0,25)

(0,25)

(0,75)

5

Tổng

Vận dụng

(0,25)

7
(1,25)

(1,5)
1
(2,5)

9
(2,5)

6
(2,75)
4
(3,25)

21
(6,25)

(10)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là điểm số cho mỗi
câu ở ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 14a và 14b
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A.

2
-3=0
x

1
2

B. - x + 2 = 0

C. x + y = 0

Câu 2. Giá trị x = - 4 là nghiệm của phương trình
A. − 2,5 x = 10

B. − 2,5 x = −10

C. 3x – 8 = 0

D. 3x – 1 = x + 7

1

D. 0.x + 1 = 0

1
3

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình ( x + )( x − 2) = 0 là:
⎧ 1⎫
⎩ 3⎭

⎧ 1
⎩ 3

B. {2}

A. ⎨− ⎬

⎫
⎭

C. ⎨− ,−2⎬

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình

⎧ 1 ⎫
⎩ 3 ⎭

D. ⎨− ,2⎬

x
x +1
+
= 0 là:
2x + 1 3 + x

A. x ≠ -

1
hoặc x ≠ -3
2

B. x ≠ -

1
2

C. x ≠ -

1
và x ≠ - 3
2

D. x ≠ -3

Câu 5. Nếu giá trị của biểu thức 7 – 4x là số dương thì ta có
A. x < 3
C. x <

B. x > 3

7
4

D. x >

7
4

Câu 6. Hình 1 biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
A. x + 1 ≤ 7

B. x + 1 ≤ 8

C. x + 1 ≥ 7

D. x + 1 ≥ 8
Hình 1

Câu 7. Nếu x ≤ y và a < 0 thì:
A. ax ≤ ay

B. ax = ay

C. ax > ay

D. ax ≥ ay

Câu 8. Phép biến đổi nào sau đây là đúng ?
A. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 0,3

B. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x < -3

C. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > 3

D. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 3

Câu 9. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A.

B. 0. x + 5 > 0

1
>0
2x + 1

C. 2x2 + 3 > 0

D.

2

1
x+2 <0
2

Câu 10. Với x > 0, kết quả rút gọn của biểu thức |- x| - 2x + 5 là:
A. x - 5

B. - x – 5

C. –3x + 5

D. -x + 5

Câu 11. Cho hình bình hành ABCD có BD là đường chéo, M và N lần lượt là trung
điểm của các cạnh AB và AD (Hình 2). Tỷ số giữa diện tích của tam giác AMN và
diện tích của hình bình hành ABCD là:
A.

1
2

B.

1
4

C.

1
8

D.

1
16
Hình 2

Câu 12. Cho tam giác ABC, AM là phân giác (hình 3). Độ dài đoạn thẳng MB bằng:
A. 1,7

B. 2,8

C. 3,8

D. 5,1

Câu 13. Biết

Hình 3

AB 3
= và CD = 21 cm. Độ dài của AB là:
CD 7

A. 6 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 14. Nối mỗi ý ở cột A với m...
1
Đ
Đ
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
O
O
Á
Á
N
N
,
,
H
H
C
C
K
K
I
I
I
I
,
,
L
L
P
P
8
8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A.
MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
TN TL TN TL TN TL
Tng
1 2 1 2 2
8
PT bc nht mt n
(0,25) (0,5) (1) (0,5) (1) (3,25)
2 2 1 1
6
BPT bc nht 1 n
(0,5) (0,5) (0,25) (1,5) (2,75)
1 1 1 1
4
Tam giác đồng
dng
(0,25) (0,25) (0,25) (2,5) (3,25)
1 1 1
3
Hình lăng tr, hình
chóp đều
(0,25) (0,25) (0,25) (0,75)
5 7 9 21
Tng
(1,25) (2,5) (6,25) (10)
Ch s gia ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi ô là đim s cho mi
câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr li đúng tr các câu 14
a
và 14
b
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bc nht mt n ?
A.
x
2
- 3 = 0 B. -
2
1
x + 2 = 0
C. x + y = 0 D. 0.x + 1 = 0
Câu 2. Giá tr x = - 4 là nghim ca phương trình
A.
105,2 = x B. 105,2
=
x
C. 3x – 8 = 0 D. 3x – 1 = x + 7
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán 9 10 2