Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LÂM ĐỒNG

MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho bất phương trình 2 x − 3 > 5 . Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình
b. − 4

a. 10

c. 0

d. 4

Câu 2. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm thì
diện tích đáy của hình chóp là:
a. 21cm2

b. 63cm2

c. 60cm2

d. 50cm2

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình x − 3 = 9 là
a. {12}

b. {6}

c. {− 6; 12}

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình
a. y ≠ 3

b. y ≠ 3, y ≠ −3

d. {−12}

2
5
2
+
=
là
y −9 3− y y +3
2

c. y ≠ −3

d. với mọi giá trị của y

Câu 5. Điền dấu “x” vào ô thích hợp.
Khẳng định

Đúng

a.Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau.
b. Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng
một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam
giác vuông đó đồng dạng.
c.Phương trình bậc nhất một ẩn có vô số nghiệm.
d.Phương trình bậc nhất một ẩn luôn có một nghiệm
duy nhất.

De so3/lop8/ki2

1

Sai

II. Tự luận (8 điểm).
Câu 6. (1,5 điểm). Giải các phương trình sau
a) 6 x − 3 = 4 x + 5
b)

2x + 3 6
− =2
x +1 x

c) | 3x – 1| = 3x
Câu 7. (1 điểm) Giải các bất phương trình sau
a)

x − 4 1 2x − 5
+ >
6
2
3

b)

2
<0
3− x

Câu 8. (2 điểm). Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 30km/h. Lúc
về, người đó đi với vận tốc trung bình là 35km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là
30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 9. (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Chứng minh tam giác AHC đồng dạng với tam giác BHA.
b) Cho AB = 15cm, AC = 20cm. Tính độ dài BC, AH.
c) Gọi M là trung điểm của BH, N là trung điểm của AH. Chứng minh CN ⊥ AM .

De so3/lop8/ki2

2

...
De so3/lop8/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC BO LC
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho bt phương trình
235x
>
. S nào dưới đây là mt nghim ca bt phương trình
a. 10 b. 4 c. 0 d. 4
Câu 2. Th tích ca mt hình chóp đều là 126cm
3
, chiu cao ca hình chóp là 6cm thì
din tích đáy ca hình chóp là:
a. 21cm
2
b. 63cm
2
c. 60cm
2
d. 50cm
2
Câu 3. Tp nghim ca phương trình 39x
=
a. {12} b. {6} c. { 6; 12} d. {12}
Câu 4. Điu kin xác định ca phương trình
2
252
93 3yyy
+=
−+
a.
3y b. 3, 3yy
≠− c. 3y
d. vi mi giá tr ca y
Câu 5. Đin du “x” vào ô thích hp.
Khng định Đúng Sai
a.Hai tam giác cân thì đồng dng vi nhau.
b. Nếu mt góc nhn ca tam giác vuông này bng
mt góc nhn ca tam giác vuông kia thì hai tam
giác vuông đó đồng dng.
c.Phương trình bc nht mt n có vô s nghim.
d.Phương trình bc nht mt n luôn có mt nghim
duy nht.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng 9 10 709