Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC

MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ
có một phương án đúng.Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
a.Hai phương trình gọi là tương đương khi chúng có cùng số nghiệm.
b. Phương trình bậc nhất một ẩn có một nghiệm duy nhất.
c.Phương trình bậc nhất một ẩn có vô số nghiệm.
d.Phương trình một ẩn có vô số nghiệm.
Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
a. Hai tam giác cân có một góc bằng nhau thì đồng dạng
b. Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương
tỉ số đồng dạng.
c. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau
d. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau
Câu 3. Tập nghiệm của phương trình 2 x(3x − 1) = 0 là:
⎧
⎩

a. S = {0;1}
Câu 4. Phương trình

1⎫
3⎭

b. S = ⎨−2; ⎬

⎧ 1⎫
⎩ 3⎭

c. S = ⎨0; ⎬

⎧
⎩

1⎫
3⎭

d. S = ⎨0; − ⎬

4− x
3
+
= x − 2 có điều kiện xác định là:
2
x
x( x + 1)

a. x ≠ 0, x ≠ 1

b. x ≠ 0, x ≠ −1

c. x ≠ −1

d. x ≠ 2, x ≠ −1

Câu 5. Bất phương trình 5 − 2 x ≥ 0 có nghiệm là:
a. x ≥

2
5

c. x ≤

b. x ≤ 3

2
5

d. x ≤

5
2

Câu 6. Cho ∆ABC , M ∈ AB, N ∈ AC sao cho MN // BC . Biết AM = 9cm , MB = 3cm ,
AN = 7cm . Độ dài NC bằng:

a. 3cm

De so4/lop8/ki2

b. 3,5cm

c.

1

7
cm
3

d. 4cm

Câu 7. Cho ∆ABC có AB = 5cm, AC = 8cm và AD là phân giác trong của
∆ABC ( D ∈ BC ) . Khi đó ta có

a.

5
8

b.

DB
bằng:
DC

8
5

c.

5
13

d.

8
13

Câu 8. Thể tích của hình chóp đều có đáy là hình vuông có cạnh 4cm, chiều cao gấp
1,5 lần cạnh đáy là:
a. 32cm3

b.48cm3

c. 96cm3

d. Đáp số khác

II. Tự luận (8 điểm)
Câu 9 (1,5 điểm). Giải các phương trình sau:
a. 7 x − 4 = 3 x + 1
b.

3
2
8 + 6x
=
−
1 − 4 x 1 + 4 x 16 x 2 − 1

Câu 10. (1 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a. x + 2 >
b.

x −1
2

2 − 2x
<0
3

Câu 11. (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 35km/h, lúc về ôtô chạy với vận tốc bằng

6
vận tốc
5

lúc đi nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 12. (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Từ B kẻ
tia Bx song song với AC ( Tia Bx thuộc nửa mặt phẳng chứa C, bờ AB ), tia phân giác
của góc BAC cắt BC tại M và cắt tia Bx tại N.
a. Chứng minh: tam giác BMN đồng dạng với tam giác CMA.
b. Chứng minh:

AB MN
=
AC AM

c. Từ N kẻ NE vuông ...
De so4/lop8/ki2
1
S GIÁO DC & ĐÀO TO LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DC BO LC
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó ch
có mt phương án đúng.Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Trong các khng định sau, khng định nào là đúng?
a.Hai phương trình gi là tương đương khi chúng có cùng s
nghim.
b. Phương trình bc nht mt n có mt nghim duy nht.
c.Phương trình bc nht mt n có vô s nghim.
d.Phương trình mt n có vô s nghim.
Câu 2. Trong các khng định sau, khng định nào là đúng?
a. Hai tam giác cân có mt góc bng nhau thì đồng dng
b. T s hai đường cao tương ng ca hai tam giác đồng dng bng bình phương
t s đồng dng.
c. Hai tam giác đồng d
ng vi nhau thì bng nhau
d. Hai tam giác đều thì đồng dng vi nhau
Câu 3. Tp nghim ca phương trình
2(3 1) 0xx
= là:
a.
{
}
0;1S =
b.
1
2;
3
S
=−
⎩⎭
c.
1
0;
3
S
=
⎩⎭
d.
1
0;
3
S
⎧⎫
=−
⎨⎬
⎩⎭
Câu 4. Phương trình
2
43
2
(1)
x
x
xxx
+=
+
điu kin xác định là:
a.
0, 1
x
x≠≠ b. 0, 1xx
≠−
c.
1x ≠− d. 2, 1xx
≠−
Câu 5. Bt phương trình
52 0x−≥ có nghim là:
a.
2
5
x
b. x 3 c.
2
5
x
d.
5
2
x
Câu 6. Cho
ABC , ,
M
AB N AC∈∈sao cho //
M
NBC. Biết 9AM cm= , 3
Bcm
=
,
7
Ncm=
. Độ dài
NC
bng:
a. 3cm b. 3,5cm c.
7
3
cm d. 4cm
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng 9 10 561