Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Quận 3 TP.HCM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (2điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một
phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
1
là nghiệm của phương trình:
2
A. 7 x − 2 = 3 + 2 x
B. 5 x −1 = 7 + x

Câu 1: x = −

C . 3 x −1 = −3 − x

D. 7 x − 3 = 2 − 3 x

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình
2−x
x−2
1
là:
+
= 2− 2
x − 3 2 (x + 3)
x −9

A. x ≠ 3 và x ≠ 9
C. x ≠ -3 và x ≠ 9

B. x ≠ 3 và x ≠ -3
D. x ≠ 3 và x ≠ 2

Câu 3: Hình
0

2

biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

A. x − 2 < 0
C. x − 2 > 0

B. x + 2 < 0
D. x + 2 > 0

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 3x −1 = 2 (x −1) ⇔ x 2 −1= 0

B. x (x + 1) = 0 ⇔ 3x −1 = 2 (x −1)

C. 3x −1 = 2 (x −1) ⇔ x + 1 = 0

D.

3x + 3
= 2 ⇔ 3x −1 = 2 (x −1)
x −1

Nếu AI là phân giác của ∆ABC (I ∈ BC) thì

Câu 5:

AB AC
=
BC
CI
AB CI
C.
=
BI
AC

AB BI
=
AC IC
AB BI
D.
=
AC BC

A.

A

B.

B

Câu 6: Trên hình vẽ, biết DE//AB thì :

AB AD
=
DE AC
AB DE
C.
=
BC EC

A

AB DE
=
BE EC
AB AD
D.
=
DE BE

A.

D

B.

B

Câu 7: Xét các tam giác ABC, MNP, DEF; khẳng định

nào sau đây là đúng?
1) ∆ ABC
2) Nếu
3) Nếu

C

I

∼ ∆ ABC

ABC ∼ DEF

thì

DEF ∼ ABC

ABC ∼ DEF và ∆DEF ∼ ∆MNP thì ∆ABC ∼ ∆MNP

A. 1, 2 đúng và 3 sai
C. 1, 3 đúng và 2 sai
Đề số 11/toán 8/học kỳ 2/Quận 3- TP Hồ Chí Minh

B. 2, 3 đúng và 1 sai
D. Cả 1, 2, 3 đều đúng.
1

C
E

Câu 8: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 210cm3 , mặt đáy có chiều dài 7cm và chiều rộng
5cm. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là :
A. 6cm
B. 3cm
C. 4,2cm
D. 3,5cm
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 9: (3 điểm)
Giải các phương trình và bất phương trình sau đây:
x −1
2x
+ 2 = 5−
a)
3
4
b) (x −1)(2x −1) = x (1− x)
x −3
+ 1 > 2x − 5
5
Câu 10: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
c)

Một người khởi hành từ A lúc 7 giờ sáng và dự định tới B lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Do đường chưa tốt, nên người ấy đã đi với vận tốc chậm hơn dự định 5 km/h. Vì thế phải đến 12
giờ người ấy mới đến B. Tính quãng đường AB.
Câu 11: (3 điểm)
Cho ∆ABC vuông góc tại A với AB = 3cm, AC = 4cm. Vẽ đường cao AE.
a) Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABE và AB2 = BE.BC
b) Tính độ dài BC và AE.
c) Phân giác góc ABC cắt AC tại F. Tính độ dài BF.

Đề số 11/toán 8/học kỳ 2/Quận 3- TP Hồ Chí Minh

2

...
Đề s 11/toán 8/hc k 2/Qun 3- TP H Chí Minh
1
PHÒNG GIÁO DC QUN 3
THÀNH PH H CHÍ MINH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan: (2đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch có mt
phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1
:
1
2
x =
là nghim ca phương trình:
.7 2 3 2 .5 1 7
.3 1 3 .7 3 2 3
A
xx Bxx
Cx x Dx x
=+ =+
= −− =
Câu 2: Điu kin xác định ca phương trình
(
)
2
2x x2 1
2
x3 2x3
x9
−−
+=
+
là:
A. x
3 và x 9 B. x 3 và x -3
C. x
-3 và x 9 D. x 3 và x 2
Câu 3: Hình
biu din tp nghim ca bt phương trình nào sau đây ?
A. x 2 0 B. x 2 0
C. x 2 0 D. x 2 0
<+<
>+>
Câu 4: Khng định nào sau đây là đúng?
() () ()
()
()
2
A. 3x 1 2 x 1 x 1 0 B. x x 1 0 3x 1 2 x 1
3x 3
C. 3x 1 2 x 1 x 1 0 D. 2 3x 1 2 x 1
x1
= −⇔ =+=⇔−=
+
= −⇔+= = ⇔−=
Câu 5: Nếu AI là phân giác ca ABC (I BC) thì
AB AC AB BI
A. B.
BC CI AC IC
AB CI AB BI
C. D.
BI AC AC BC
==
==
Câu 6: Trên hình v, biết DE//AB thì :
AB AD AB DE
A. B.
DE AC BE EC
AB DE AB AD
C. D.
BC EC DE BE
==
==
Câu 7: Xét các tam giác ABC, MNP, DEF; khng định
nào sau đây là đúng?
1)
ABC ABC
2)
Nếu ABC DEF∼ thì DEF ABC∼
3) Nếu
ABC DEF∼
DEF MNP
thì
ABC MNP
A. 1, 2 đúng và 3 sai B. 2, 3 đúng và 1 sai
C. 1, 3 đúng và 2 sai D. C 1, 2, 3 đều đúng.
A
B
C
D
E
I
A
B
C
0
2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Quận 3 TP.HCM - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Quận 3 TP.HCM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Quận 3 TP.HCM 9 10 350