Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG

MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút.

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong
đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. (x − 1) (x + 2) = 0

B. 0x + 7 = 0

C. 2x − 3 = 0

D.

1
+ 5 = 0.
x

Câu 2. x = 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 3x + 5 = 2x + 3

B. 2(x − 1) = x − 1

C. −4x + 5 = −5x −6

D. x + 1 = 2(x + 7).
0

3

Câu 3. Hình:
biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?
A. x − 3 ≥ 0

B. x − 3 ≤ 0

C. x − 3 > 0

Câu 4. Cho a + 3 > b + 3 khi đó:
A. a < b

B. −3a − 4 > −3b − 4

C. 5a + 3 < 5b + 3

D. 3a + 1 > 3b + 1.

Câu 5. Trong hình vẽ bên (AB // CD), giá trị x bằng
bao nhiêu?
A. x = 16

B. x =12

C. x = 24

D. x =15

De so8/lop8/ki2

1

D. x − 3 < 0.

Câu 6. Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tam giác
A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số:
A. k

B. 1

C.

1
k

D. k2.

n = DAC
n thì tỉ số x
Câu 7. Trong hình vẽ bên, biết BAD

y

7
5

bằng : A.

B.

5
7

C.

2
3

D.

3
2

13cm

Câu 8. Cho hình lăng trụ đứng tam giác có các cạnh
A’B’ = 5cm; B’C’ = 12cm; A’C’ = 13cm; CC’ = 8cm
(hình vẽ). Thể tích của hình lăng trụ đó là:
3

5cm

12cm

8cm

3

A. 240cm

B. 80cm

C. 250cm3

D. 480cm3

Câu 9. Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau
Các khẳng định

Đúng

a) Số x = –1 là một nghiệm của bất phương trình:

x 2004 + x 2003 + 1 > 0 .
b) Khi x = 2 thì giá trị của biểu thức 2x – 3 lớn hơn giá trị của biểu
thức 3x – 5
c) 2x – 1 = 2 và (2x – 1)x = 2x là hai phương trình tương đương
d) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân
với chiều cao.

De so8/lop8/ki2

2

Sai

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 10. (2 điểm) Giải phương trình:
a) 15 – 8x = 9 – 5x.
b)

1
1
3x − 12
.
+
= 2
x+2 2− x x −4

Câu 11. (1 điểm) Tìm x sao cho giá trị của biểu thức
biểu thức

x+2
không lớn hơn giá trị của
3

2x − 3
.
2

Câu 12 (2 điểm)
Số lượng gạo trong bao thứ nhất gấp 3 lần số lượng gạo trong bao thứ 2. Nếu bớt ở
bao thứ nhất 30 kg và thêm vào bao thứ hai 25kg thì số lượng gạo trong bao thứ nhất
bằng

2
số lượng gạo trong bao thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi bao chứa bao nhiêu kg gạo?
3

Câu 13 (2 điểm)
Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Biết AB = 3cm, OA = 2cm , OC = 4cm, OD = 3,6cm.
a) Chứng minh rằng OA...
De so8/lop8/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ KIM TRA HC K II
CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút.
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong
đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bc nht mt n?
A. (x 1) (x + 2) = 0 B. 0x + 7 = 0 C. 2x 3 = 0 D.
1
x
+ 5 = 0.
Câu 2. x = 1 là nghim ca phương trình nào sau đây?
A. 3x + 5 = 2x + 3 B. 2(x 1) = x 1
C. 4x + 5 = 5x 6 D. x + 1 = 2(x + 7).
Câu 3. Hình:
biu din tp nghim ca bt phương trình nào sau đây ?
A. x 3
0 B. x 3
0 C. x 3 > 0 D. x 3 < 0.
Câu 4. Cho a + 3 > b + 3 khi đó:
A. a < b B. 3a 4 > 3b 4
C. 5a + 3 < 5b + 3 D. 3a + 1 > 3b + 1.
Câu 5. Trong hình v bên (AB // CD), giá tr x bng
bao nhiêu?
A. x = 16 B. x =12
C. x = 24 D. x =15
0 3
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng 9 10 804