Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 18 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Nghiệm của phương trình 2x + 6 = 1 là
A. x = −2,5

B. x = 2,5

C. x = 3,5

D. x = −3,5.

Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 2x(x − 3) = 0 là
A. S ={0}

B.S = {0;3}

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình
A. S = {2}

D.S = ∅ .

C. S = {3}
3x − 2
= x là
2

C.S = ∅

B. S = {−2}

D.S = {1}.

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình x2 −16 = 0 là
A. S = {16}

B. S = {4}

C. S = {−4}

D. S = {−4; 4}.

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình y2− y = 0 là
A. S = {0;1}

B. S = {1}

D. S = ∅

C. S = {0}

Câu 6. Bất phương trình: 2x −3 > 0 có nghiệm là
A. x >1

B. x >1,5

C. x > −1,5

D. x < 1,5.

Câu 7. Bất phương trình 5x < 2x − 3 có nghiệm là
A. x < −1

B. x > −1

C. x > −0,5

D. x < 0,5.

Câu 8. Giá trị của biểu thức 4x −10 không âm khi
A. x < 2,5

B. x ≥ 2,5

C. x ≤ −2,5

D. x < −5.

Câu 9. Số x = −1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 10 – 2x < 2

B. x > 1

C. −3x + 4 > 5

D. x + 1> 7−2x.

Câu 10. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC ⊥ BD và AC = 4cm; BD = 7cm.
Diện tích tứ giác ABCD bằng
A. 14cm2
De so7/lop8/ki2

B. 28cm2

C. 22cm2
1

D. 11cm2.

Câu 11. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tam giác
A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số:
A. k

1
k

B.

C. k2

D.1.

Câu 12. Cho tam giác ABC có E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Khẳng định
nào sau đây là đúng ?
1
.
2

A.

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AEF theo tỉ số

B.
C.
D.

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AFE theo tỉ số 2.
Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AEF theo tỉ số 2.
Tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 2.

Câu 13. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số

3
. Tỉ số diện
5

tích của ABC và A’B’C’ là:
A.

9
25

B.

5
3

C.

3
5

D.

27
.
25

Câu 14. Thể tích của một hình hộp chữ nhật có kích thước là 3cm, 4cm, 6cm bằng:
A. 84cm3

B. 30 cm3

C.144 cm3

D.72 cm3.

Câu 15. Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh 6cm là:
A. 72 cm2

B. 96cm2

C. 144cm2

D. 216cm2 .

Câu 16. Cho tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 2cm, AD là đường phân giác góc A..
Tỷ số
A.

DB
bằng
DC
2
3

B.

2
5

C.

3
2

D.

3
.
5

Câu 17. Cho hình thang ABCD (AB//CD) có đường trung bình EF = 3cm, đường cao
AH = 4cm. Diện tích hình thang đó bằng:
A. 2...
De so7/lop8/ki2
1
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC ĐỀ KIM TRA HC K II
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (5 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 18 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Nghim ca phương trình 2x + 6 = 1 là
A. x = 2,5 B. x = 2,5 C. x = 3,5 D. x = 3,5.
Câu 2. Tp nghim ca phương trình 2x(x 3) = 0 là
A. S ={0} B.S = {0;3} C. S = {3} D.S = .
Câu 3. Tp nghim ca phương trình
32
2
x
x
=
A. S = {2} B. S = {2} C.S =
D.S = {1}.
Câu 4. Tp nghim ca phương trình x
2
16 = 0 là
A. S = {16} B. S = {4} C. S = {4} D. S = {4; 4}.
Câu 5. Tp nghim ca phương trình y2 y = 0 là
A. S = {0;1} B. S = {1} C. S = {0} D. S =
Câu 6. Bt phương trình: 2x 3 > 0 có nghim là
A. x >1 B. x >1,5 C. x > 1,5 D. x < 1,5.
Câu 7. Bt phương trình 5x < 2x 3 có nghim là
A. x < 1 B. x > 1 C. x > 0,5 D. x < 0,5.
Câu 8. Giá tr ca biu thc 4x 10 không âm khi
A. x < 2,5 B. x
2,5 C. x 2,5
D. x < 5.
Câu 9. S x = 1 là nghim ca bt phương trình nào sau đây?
A. 10 – 2x < 2 B.
1x > C. 3x + 4 > 5 D. x + 1> 72x.
Câu 10. Cho t giác ABCD có hai đường chéo AC BD và AC = 4cm; BD = 7cm.
Din tích t giác ABCD bng
A. 14cm
2
B. 28cm
2
C. 22cm
2
D. 11cm
2
.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 752