Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1(2 điểm) : Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu
trả lời đúng
1/. Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt
Nam năm 1930 là:
A. Ba tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
B. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản
C. Phong trào của công nhân kết hợp với nông dân
D. Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước
2/. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào:
A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
C. Ngày 21 tháng 7 năm 1954
D. Ngày 2 tháng 7 năm 1976
3/. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:
A. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn
C. Khởi nghĩa Nam Kì
D. Binh biến Đô Lương
4/. Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng cộng
sản Đông Dương là:
A. Nguyễn Ái Quốc
B.

Trần Phú

C.

Nguyễn Văn Cừ
1

D. Lê Hồng Phong
Câu 2. (2 điểm). Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng:
a. 19 – 5 – 1941

1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

b. 3 – 2 – 1930

2. Thành lập mặt trận Việt Minh

c. 19 – 12 – 1946

3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết

d. 21 – 7 – 1954

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu
gọi toàn quốc kháng chiến”

e. 2- 9- 1945
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 3 (3 điểm): Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ
1954.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................
1
ĐỀ KIM TRA MÔN LCH S, HC KÌ II, LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm i: 45 pt)
Phn I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Câu 1(2 đim) : Hãy khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu
tr li đúng
1/. Ngun nhân dn đến s thng nht ba t chc cng sn Vit
Nam năm 1930 là:
A. Ba t chc Cng sn hot động riêng r, tranh giành nh hưởng vi nhau
B. nhiu địa phương đã có các cơ s Cng sn
C. Phong trào ca công nhân kết hp vi nông dân
D. Phong trào dân tc, dân ch tr thành làn sóng trong c nước
2/. Nước Vit Nam dân ch cng hoà ra đời vào:
A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
C. Ngày 21 tháng 7 năm 1954
D. Ngày 2 tháng 7 năm 1976
3/. c đỏ sao vàng xut hin ln đầu tiên ti:
A. Hi ngh thành lp Đảng cng sn Vit Nam
B. Khi nghĩa Bc Sơn
C. Khi nghĩa Nam Kì
D. Binh biến Đô Lương
4/. Người khi tho Lun cương chính tr đầu tiên ca Đảng cng
sn Đông Dương là:
A. Nguyn Ái Quc
B. Trn P
C. Nguyn Văn C
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử 9 10 989