Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

PHÒNG GIÁO DỤC CÁT TIÊN
LÂM ĐỒNG

I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D;
trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương
án đúng.
Câu 1. Độ dài cung 900 của đường tròn có bán kính
A.

2
π cm
2

B. 2 2π cm

2 cm là

2
π cm
2

C.

D.

1
π cm.
2

Câu 2. Một mặt cầu có diện tích là 400Π (cm2). Bán kính của mặt cầu đó là:
A. 100cm
B. 50cm
C. 10cm
D. 200cm.
Câu 3. Số x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. 2 x 2 − 3x + 1 = 0 B. – 2 x 2 + 3x + 1 = 0 C. x 2 − 1 = 0
D. 2x2 + 3x
+ 5 = 0.
Câu 4. Số giao điểm của Parapol y = 2x2 và đường thẳng y = -3x + 1 là bao nhiêu?
A. 0
B. 1
C. 2
D. nhiều hơn 2.
2
Câu 5. Phương trình x − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là
B. {1; 6}
C. {4; 6}
D. {2; 3}.
A. {−2; −3}
Câu 6. Nếu tam giác ABC vuông tại C và có sin A =
A.

5
2

B.

2
5

2
thì cotgB bằng
3

C.

5
3

Câu 7. Từ 7h đến 9h kim giờ quay được một góc ở tâm là:
B. 600
C. 900
A. 300
⎧⎪ 2x − 3y = −1

Câu 8. Cho hệ phương trình: ⎨

⎪⎩ 2x − 3y = 1

đúng?
A. Hệ (I) vô nghiệm

D.

3
.
5

D. 1200.

(I). Khẳng định nào sau đây là

B. Hệ (I) có một nghiệm duy nhất ( x; y ) =

(

2, 3

C. Hệ (I) có vô số nghiệm
D. Hệ (I) có một nghiệm.
Câu 9. Giao điểm của hai đường thẳng x + 2y = –2 và x – y = 4 có toạ độ là:
A. (2;-2)
B. (-4;1)
C. (4;0)
D. (2;-3).
Câu 10. Nếu 3 + x = 3 thì x bằng bao nhiêu ?
C. 6
A. 0
B. 6
De so13/lop9/ki2

1

D. 36.

)

Câu 11. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: x2 – 5x + 6 = 0. Khẳng định
nào sau đây không đúng?
A. x12+x22 =10
B. x1 + x2 = 5
C. x1.x2 = 6
D. x1 + x2 = –5.
⎧ x − 2y = 0
⎩2x + y = 5

Câu 12. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình: ⎨
A. (4; 2)
B. (1; 3)
C. (2; 1)
Câu 13. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ?

1
2
2
Câu 14. Cho phương trình 3x − 5x − 7 = 0. Tích hai nghiệm của phương trình là
7
7
5
5
A. −
B.
C. −
D. .
3
3
3
3

A. y = -2x2

1
2

D. (1; 2).

B. y = 2x2

C. y = x 2

D. y = − x 2 .

II. Tự luận (6,5 điểm)
Câu 15.
a) Giải phương trình x4 + x2 – 20 = 0.
⎧ x + y = −1
.
⎩3 x − 2 y = 7

b) Giải hệ phương trình ⎨

c) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x2.
Câu 16. Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ trồng 120 cây. Khi làm việc có
hai học sinh được cử đi làm việc khác do đó mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm
hai cây so với dự định. Hỏi nhóm có bao nhiêu học sinh (biết mỗi học sinh trồng
số cây là như nhau).
Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đư...
De so13/lop9/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC CÁT TIÊN
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3,5 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D;
trong đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương
án đúng.
Câu 1. Độ dài cung
0
90 ca đường tròn có bán kính 2 cm là
A.
2
2
π
cm B. 22
π
cm C.
2
2
π
cm D.
1
2
π
cm.
Câu 2. Mt mt cu có din tích là 400Π (cm
2
). Bán kính ca mt cu đó là:
A. 100cm B. 50cm C. 10cm D. 200cm.
Câu 3. S
x = 1 là nghim ca phương trình nào sau đây ?
A.
2
231
x
x−+= 0 B.
2
2310xx
+
+= C.
2
10x
= D. 2x
2
+ 3x
+ 5 = 0.
Câu 4.
S giao đim ca Parapol y = 2x
2
đường thng y = -3x + 1 là bao nhiêu?
A. 0 B. 1
C. 2 D. nhi
u hơn 2.
Câu 5. Phương trình x
2
5x + 6 = 0 có tp nghim là
A.
{2; 3} B. {1; 6} C. {4; 6} D. {2; 3}.
Câu 6. Nếu tam giác ABC vuông ti C và có
2
sin
3
A
=
thì cotgB bng
A.
5
2
B.
2
5
C.
5
3
D.
3
5
.
Câu 7. T 7
h
đến 9
h
kim gi quay đưc mt góc tâm là:
A. 30
0
B. 60
0
C. 90
0
D. 120
0
.
Câu 8. Cho h
phương trình:
2x 3y 1
2x 3y 1
=−
=
(I). Khng định nào sau đây là
đúng?
A. H (I) vô nghim B. H (I) có mt nghim duy nht
()
()
x;y 2, 3=
C. H
(I) có vô s nghim D. H (I) có mt nghim.
Câu 9. Giao đim ca hai đường thng x + 2y = –2 và x – y = 4 có to đ
là:
A. (2;-2) B. (-4;1) C. (4;0) D. (2;-3).
Câu 10. Nếu
3x3+= thì x bng bao nhiêu ?
A. 0 B.
6 C. 6 D. 36.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng 9 10 91