Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHOÁI CHÂU- HƯNG YÊN

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
⎧3 x + 4 y = 9
là
⎩3 x − 3 y = −5

Câu 1. Nghiệm của hệ phương trình ⎨
⎛1 ⎞

a. ⎜ ;1⎟
⎝3 ⎠

⎛1

⎞

b. ⎜ ; 2 ⎟
⎝3 ⎠
⎧⎪ x + 7 y = − 5

Câu 2. Cho hệ phương trình ⎨

⎪⎩3 x + 21 y = −3 5

c. (4;1)

d. Kết quả khác

, khẳng định nào sau đây là đúng?

a. Hệ phương trình trên có vô số nghiệm
b. Hệ phương trình trên có một nghiệm duy nhất
c. Hệ phương trình trên vô nghiệm
d. Hệ phương trình trên có hai nghiệm.
Câu 3. Tứ giác ABCD có số đo các góc A, B, C , D tỉ lệ với 8 :15 : 28 : 21 thì:
a. Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp
b. Tứ giác ABCD không nội tiếp được
c. Tứ giác ABCD là một hình thoi
d. Tứ giác ABCD là một hình thang cân.
Câu 4. Một hình nón có độ dài đường kính đáy là 16dm, độ dài đường sinh là 30dm.
Diện tích xung quanh của hình đó là:
a. 140π dm2

b. 240π dm2

c. 239π dm2

d. 345π dm2 .

Câu 5. Điền dấu “x” vào ô thích hợp.
Khẳng định
a. Trong hai đường tròn, hai cung bằng nhau nếu chúng có
cùng số đo.

De so6/lop9/ki2

Đúng

Sai

b. Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng
nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
c. Với đoạn thẳng AB và góc α (00 < α < 1800) cho trước
n = α là hai cung chứa
thì quỹ tích các điểm M thoả mãn AMB

góc α dựng trên đoạn AB.
d. Trong hai đường tròn, xét hai cung bất kỳ, cung nào có số
đo lớn hơn thì lớn hơn.
e. Hàm số y = −1, 2 x 2 đồng biến khi x > 0 , nghịch biến khi
x<0

g. Hàm số y = −1, 2 x 2 đồng biến khi x < 0 , nghịch biến khi x > 0
II. Tự luận (7,5 điểm).
Câu 6. Giải các phương trình sau:
a. 2 x 4 − 16 x 2 − 18 = 0
x 2 − 3x + 5
1
b.
=
( x − 3)( x + 2) x − 3

Câu 7. Hà Nội cách Nam Định 90km. Hai ôtô khởi hành cùng một lúc, xe thứ nhất đi
từ Hà Nội, xe thứ hai đi từ Nam Định và đi ngược chiều nhau. Sau một giờ, chúng gặp
nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới Hà Nội trước khi xe thứ nhất tới Nam Định là 27 phút.
Tính vận tốc mỗi xe.
Câu 8. Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC và điểm A nằm trên nửa đường tròn
( A ≠ B, C ) . Kẻ AH vuông góc với BC. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC chứa A, vẽ hai

nửa đường tròn (O1 ), (O2 ) đường kính BH và CH, chúng lần lượt cắt AB và AC ở E và F.
a. Chứng minh AE. AB = AF . AC
b. Chứng minh EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O1 ), (O2 )
c. Gọi I và K lần lượt ...
De so6/lop9/ki2
TRƯỜNG THCS NGUYN THIN THUT
KHOÁI CHÂU- HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2,5 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Nghim ca h phương trình
34 9
33 5
xy
xy
+
=
=−
a.
1
;1
3
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
b.
1
;2
3
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
c. (4;1) d. Kết qu khác
Câu 2. Cho h phương trình
75
321 35
xy
xy
+=
+=
, khng định nào sau đây là đúng?
a. H phương trình trên có vô s nghim
b. H phương trình trên có mt nghim duy nht
c. H phương trình trên vô nghim
d. H phương trình trên có hai nghim.
Câu 3. T giác ABCD có s đo các góc
,,,
A
BCD
t l vi 8:15:28:21 thì:
a. T giác ABCD là t giác ni tiếp
b. T giác ABCD không ni tiếp được
c. T giác ABCD là mt hình thoi
d. T giác ABCD là mt hình thang cân.
Câu 4. Mt hình nón có độ dài đường kính đáy là 16dm, độ dài đường sinh là 30dm.
Din tích xung quanh ca hình đó là:
a.
140
π
dm
2
b. 240
π
dm
2
c. 239
π
dm
2
d. 345
π
dm
2
.
Câu 5. Đin du “x” vào ô thích hp.
Khng định Đúng Sai
a. Trong hai đường tròn, hai cung bng nhau nếu chúng có
cùng s đo.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 409