Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

PHÙ CỪ - HƯNG YÊN

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong
đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
⎧ y = mx + 3
có nghiệm duy nhất với giá trị nào sau đây
⎩ y = (2m − 1) x + 4

Câu 1: Hệ phương trình ⎨
của m?

A. mọi giá trị của m

B. m ≠ 0

1
2

C. m ≠

D. m ≠ 1

⎧ y = (m − 1)x + 3
có nghiệm duy nhất khi:
⎩ y = (2m − 3)x + 4

Câu2: Hệ phương trình ⎨
A. m ≠ 2

B. m ≠ 1 và m ≠

3
2

3
2

C. m ≠

D. m ≠ 1

Câu 3: Cho hàm số y = ( 3m + 4 − 3) x 2 , khi x > 0, hàm số đồng biến với giá trị nào của
m?
A. m <

5
3

B. −

4
5
<m<
3
3

5
3

C. m >

D. Đáp số khác

Câu 4: Phương trình bậc hai x 2 2 + x − 2 + x 2 = 0 đưa về dạng ax2 + bx + c = 0 thì các
hệ số a, b, c lần lượt là:
A.

2 + 1; 2 ;−2

B.

2 ; 2 ; −2

C.

2 ; 2 + 1;2

D.

2 ; 2 + 1;−2

Câu 5: Nếu phương trình (x+2)2 = 2x (x+5) − 1 có hai nghiệm x1 ; x2 thì (x1 + x2)
bằng:
A. 6

B. − 6

C. − 14

D. 3

Câu 6: Biết phương trình x2 − 2(m+1)x − 2m − 3 = 0 có một nghiệm là − 1, thế thì
nghiệm còn lại là:
A. −3
De so5/lop9/ki2

C. − 2m −3

B. 3
1

D. 2m + 3

Câu 7: Trong các khẳng định sau, hãy chọn khẳng định sai:
Một tứ giác nội tiếp được nếu:
A. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.
B. Tứ giác có tổng hai góc đối diện bằng 1800.
C. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc α.
D. Tứ giác có tổng hai góc bằng 1800.
Câu 8: Cho hình vẽ sau, trong các khẳng định sau, hãy chọn khẳng định nào là sai ?

A
N
Q
B

C

M

A. Bốn điểm M, Q, N, C nằm trên một đường tròn.
B. Bốn điểm A, N, M, B nằm trên một đường tròn.
C. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ANB có tâm là trung điểm đoạn AB.
D. Bốn điểm A, B, M, C nằm trên đường tròn.
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 9: (1,5 điểm) Cho biểu thức: A = (

x
x
1
x
−
+
):
x +1
x −1 x −1 2 + 2 x

a. Với giá trị nào của x thì biểu thức A xác định
b. Rút gọn A
Câu 10: (1 điểm) Cho phương trình x2 − 3x + 1 = 0. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của
phương trình đã cho.
Tính: a) x21 + x22
b)

x1 + x2

De so5/lop9/ki2

2

Câu 11: (1,5 điểm) Một nhóm học sinh tham gia lao động dự kiến chuyển 90 bó sách
về thư viện của trường. Đến buổi lao động thì ba bạn được cô giáo chủ nhiệm chuyển
đi làm việc khác. Vì vậy mỗi bạn còn lại phải chuyển thêm 5 bó nữa mới hết số sách
cần chuyển. Hỏi số học sinh của nhóm lúc ban đầu.
Câu 12: (3 điểm) Cho đường tr...
De so5/lop9/ki2
1
TRƯỜNG THCS TRN CAO
PHÙ C - HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong
đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: H phương trình
+=
+=
4)12(
3
xmy
mxy
có nghim duy nht vi giá tr nào sau đây
ca m?
A. mi giá tr ca m B. m 0 C. m
1
2
D. m 1
Câu2: H phương trình
y(m1)x3
y(2m3)x4
=−+
=−+
có nghim duy nht khi:
A. m 2 B. m 1 và m
3
2
C. m
3
2
D. m 1
Câu 3: Cho hàm s
2
)343( xmy +=
, khi x > 0, hàm s đồng biến vi giá tr nào ca
m?
A. m <
3
5
B.
3
5
3
4
<< m C. m >
3
5
D. Đáp s khác
Câu 4: Phương trình bc hai
0222
2
=++ xxx đưa v dng ax
2
+ bx + c = 0 thì các
h s a, b, c ln lượt là:
A.
2;2;12 + B. 2;2;2 C. 2;12;2 + D. 2;12;2 +
Câu 5: Nếu phương trình (x+2)
2
= 2x (x+5) 1 có hai nghim x
1
; x
2
thì (x
1
+ x
2
)
bng:
A. 6 B. 6 C. 14 D. 3
Câu 6: Biết phương trình x
2
2(m+1)x 2m 3 = 0 có mt nghim là 1, thế thì
nghim còn li là:
A. 3 B. 3 C. 2m 3 D. 2m + 3
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên 9 10 677