Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật lý

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung
§iÖn tõ häc
(4t)
Quang học
(20t)
BT,CHNL
(4t)
Tổng

Biết
1
3,4,5,10,
11,14,16,
17
KQ(9đ)
=30%

Cấp độ nhận thức
Hiểu
Vận dụng 1
2, 7
21a(2đ)
6, 9, 12,
15

8, 22a(3đ),

13, 18,19

20

KQ(9đ)
=30%

KQ(2đ) +
TL(5đ) =23%

Vận dụng 2
21b(3đ)
22b (2đ)

TL(5đ)
=17%

Tổng
4c(8đ)
=27%
15c(18đ)
=59%
4c(4đ)
=14%
22c(30đ)
=100%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Hãy chọn phương án đúng.
1. Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến
thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín
A. có dòng điện một chiều không đổi.
C. có dòng điện một chiều biến đổi.
B. có dòng điện xoay chiều.
D. không có dòng điện nào cả.
2. Trong thí nghiệm bố trí như hình 1, biết rằng khi đưa nam châm từ ngoài vào trong
lòng cuộn dây thì đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng. Khi kéo nam
châm từ trong ra ngoài cuộn dây thì đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng
sáng. Hỏi khi đưa cuộn dây lại gần nam châm thì điều gì xảy ra ?
A. Đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng
không sáng.
B. Đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED
màu vàng sáng.
C. Cả hai đèn không sáng.
D. Cả hai đèn sáng.

Hình 1.
3. Nếu tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí do
toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên 10 lần
C. Giảm đi 100 lần
B. Tăng lên 100 lần
D. Giảm đi 10 lần
1

4. Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló có đặc điểm nào dưới
đây?
A. Đi qua tiêu điểm.
C. Đi qua quang tâm.
B. Song song với trục chính.
D. Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.
5. Ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh nào dưới đây?
A. Ảnh thật lớn hơn vật.
C. Ảnh ảo lớn hơn vật.
D. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật nhỏ hơn vật.
6. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =
8 cm. Thấu kính cho ảnh ảo khi
A. vật đặt cách thấu kính 4 cm.
B. vật đặt cách thấu kính 12 cm.
C. vật đặt cách thấu kính 16 cm.
D. vật đặt cách thấu kính 24 cm.
2
3
7. Chiếu tia tới SI từ không khí tới mặt phân
1
4
cách với thuỷ tinh. Trong các tia đã cho ở
hình 2, tia nào là tia khúc xạ ?
Thuỷ tinh
A. Tia 1.
C. Tia 3.
B. Tia 2.
D. Tia 4.
Không khí
I
Hình 2.
S
8. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu đặt
cách thấu kính một khoảng bằng hai lần tiêu cự (2f). Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong
trường hợp nào sau đây?
A. Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f/2 lại gần thấu kính.
B....
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K II LP 9
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Cp độ nhn thc
Ni dung
Biết
Hiu Vn dng 1 Vn dng 2
Tng
§iÖn tõ häc
(4t)
1
2, 7 21a(2đ) 21b(3đ) 4c(8đ)
=27%
Quang hc
(20t)
3,4,5,10,
11,14,16,
17
6, 9, 12,
15
8, 22a(3đ), 22b (2đ) 15c(18đ)
=59%
BT,CHNL
(4t)
13, 18,19 20 4c(4đ)
=14%
Tng
KQ(9đ)
=30%
KQ(9đ)
=30%
KQ(2đ) +
TL(5đ) =23%
TL(5đ)
=17%
22c(30đ)
=100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng.
1. Khi có dòng đin mt chiu, không đổi chy trong cun dây sơ cp ca mt máy biến
thế thì trong cun th cp đã ni thành mch kín
A. có dòng đin mt chiu không đổi. C. có dòng đin mt chiu biến đổi.
B. có dòng đin xoay chiu. D. không có dòng đin nào c.
2. Trong thí nghim b trí như hình 1, biế
t rng khi đưa nam châm t ngoài vào trong
lòng cun dây thì đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng. Khi kéo nam
châm t trong ra ngoài cun dây thì đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng
sáng. Hi khi đưa cun dây li gn nam châm thì điu gì xy ra ?
A. Đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng
không sáng.
B. Đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED
màu vàng sáng.
C. C hai đèn không sáng.
D. C hai đèn sáng.
Hình 1.
3. Nếu tăng hiu đin thế 2 đầu đường dây ti đin lên 10 ln thì công sut hao phí do
to nhit s thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên 10 ln
B. Tăng lên 100 ln
C. Gim đi 100 ln
D. Gim đi 10 ln
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật lý - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật lý - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật lý 9 10 899