Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II môn Toán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học : 2010 - 2011
MÔN : Toán
Thời gian 40 phút
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 3 đ)
Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là :
a- 78901
b- 78991
c- 79000
d- 78100
Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy ?
a- Thứ tư
b- Thứ sáu
c- Thứ năm
d- Chủ nhật
Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm :
a- 9600cm
b- 96cm
c- 906cm
d- 960cm
Câu 4: (0.5đ)
Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là
a- 86cm
b- 43cm
c- 128cm
d- 32cm
Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là
a- 48 cm
b- 8 cm
c- 6 cm
d- 24 cm
Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là :
a - 35
b- 560
c- 7500
d- 150.
II. Tự luận (7đ)
Câu 1 : Đặt tính rồi tính : (2 đ)
7386 + 9548
6732 – 4528
4635 x 6
6336 : 9
.........................

........................

......................

......................

.........................

........................

......................

......................

.........................

........................

......................

......................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864

b/. X : 5 = 1232

………………………….

……………………………

………………………….

……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật Câu 4:(2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi
có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền ?
Bài giải
Bài giải :
……………………………………..……

…………………..…………………………

…………………………………………… ………………………………………...........
…………………………………………… ………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………
Câu 5: (0.5đ)
An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy
tìm số đó.
Bài giải :
…………………………………………………..…………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 3 đ)
Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là :
c- 79000
Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy ?
c- Thứ năm
Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm :
d- 960cm
Câu 4: (0.5đ) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 23cm, chiều rộng 20cm là:
a- 86cm
Câu 5: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là
d- 24 cm
Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là :
b- 560
.
II. Tự luận (7đ)
Câu 1 : Đặt tính rồi tính : (2 đ)
7386 + 9548
6732 – 4528
4635 x 6
6336 : 9
- Kết quả đúng, đặt tính thẳng cột,
7386
6732
4635
6336 9
mỗi phép đạt 0.5 điểm
9548
4528
6
- Kết quả đúng, đặt tính
036 704
16934
11260
27810
không thẳng cột, mỗi phép tính
trừ 0.25điểm
00
Câu 2: Tìm X: (1.5 đ) a/. X x 8 = 2864
b/. X : 5 = 123...
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học : 2010 - 2011
MÔN : Toán
Thời gian 40 phút
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 3 đ)
Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là :
a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100
Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy ?
a- Thứ tư b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhật
Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm :
a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm
Câu 4: (0.5đ)
Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là
a- 86cm b- 43cm c- 128cm d- 32cm
Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là
a- 48 cm b- 8 cm c- 6 cm d- 24 cm
Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là :
a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.
II. Tự luận (7đ)
Câu 1 : Đặt tính rồi tính : (2 đ)
7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9
......................... ........................ ...................... ......................
......................... ........................ ...................... ......................
......................... ........................ ...................... ......................
Câu 2: Tìm X: (1.5 đ) a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232
…………………………. ……………………………
…………………………. ……………………………
Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật
có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm
Bài giải
……………………………………..……
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Câu 4:(2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi
mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền ?
Bài giải :
…………………..…………………………
………………………………………...........
………………………………………………
………………………………………………
Câu 5: (0.5đ)
An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy
tìm số đó.
Bài giải :
…………………………………………………..…………………………………………………..
Đề kiểm tra học kì II môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II môn Toán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II môn Toán 9 10 381