Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra lớp 4 môn Tập đọc

Được đăng lên bởi Ari Katoji
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC
NĂM HỌC 2013– 2014

LỚP 4

1. Đọc đoạn 1 - Baøi “Anh huøng Lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa”
(saùch TV 4, taäp 2, trang 21)
Ñoaïn : “Năm 1946 …………………lô cốt giặc ”
Câu hỏi: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?
2. Đọc đoạn 2 - Baøi “Anh huøng Lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa”
Ñoaïn : “Beân caïnh nhöõng coáng hieán ……………………… cao quý.”
Câu hỏi:Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế
nào?
3.Đọc đoạn 1-Bài “ Sầu riêng” (saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 34)
Ñoaïn: “Sầu riêng..................kì lạ”
Câu hỏi: Sầu riêng đặc sản vùng nào?
4.Đọc đoạn 2-Bài “ Sầu riêng” (saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 34)
Ñoaïn : “Hoa sầu riêng.......................tháng 5 ta”
Câu hỏi: Hoa và quả sầu riêng được miêu tả như thế nào?
5.Đọc đoạn 1-Bài “Hoa học trò”(sách TV lớp 4, tập 2, trang 43)
Đoạn: “Phượng không phải......................đậu khít nhau.”
Câu hỏi: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
6.Đọc đoạn 3-Bài “Hoa học trò”(sách TV lớp 4, tập 2, trang 43)
Đoạn: cuối bài
Câu hỏi: Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian?
7. Đọc đoạn 2- Bài “Khuất phục tên cướp biển”(saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 66)
Đoạn: “Một lần.................................................đi nơi khác.”
Câu hỏi: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào?
8. Đọc đoạn 2 – bài “Thắng biển”(saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 76)
Đoạn: “Một tiếng ào dữ dội...........................................chống dữ.”
Câu hỏi: Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HẢI

1. Đọc đoạn 3- Bài “ Ông Trạng thả diều” ( Trang 104 Sách TV 4 – T1)
Đọc đoạn: Từ “ Sau vì nhà nghèo quá.........của thầy”
- Câu hỏi: 1. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?
2. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ ông Trạng thả diều”?
2. Đọc đoạn 2 –Bài “ Vẽ trứng” ( Trang 120- Sách TV 4 – T1)
Đọc đoạn: Từ “ Lê-ô-nác-đô hiểu ra.........Phục Hưng”
- Câu hỏi: 1. Lê-ô-nác-đô da Vin-xi thành đạt như thế nào?
2. Nhờ đâu Lê-ô-nác-đô đã trở thành hoạ sĩ thiên tài?
3. Đọc đoạn 1- Bài “ Người tìm đường lên các vì sao” ( Trang 125 Sách TV 4 –
T1)
Đọc đoạn: Từ đầu đến... hàng trăm lần
-Câu hỏi: 1. Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?
2.Ông kiên trì thực hiện mơ ước của mình như thế nào?
4. Đọc đoạn 2 – Bài “ Văn hay chữ tốt” ( Trang 129 – Sách TV 4 – T1)
Đọc đoạn: Từ “ Lá đơn......cho đẹp”
- Câu hỏi: 1. Sự việc gì xẩy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận?
5. Đọc đoạn 3 - Bài “ Văn hay chữ tốt” ( Trang...
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II LỚP 4
PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC
NĂM HỌC 2013– 2014
1. Đọc đoạn 1 - Baøi “Anh huøng Lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa
(saùch TV 4, taäp 2, trang 21)
Ñoaïn : “Năm 1946 …………………lô cốt giặc
Câu hỏi: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?
2. Đọc đoạn 2 - Baøi “Anh huøng Lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa
Ñoaïn : “Beân caïnh nhöõng coáng hieán ……………………… cao quý.”
Câu hi:Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế
nào?
3.Đọc đoạn 1-Bài “ Sầu riêng” (saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 34)
Ñoaïn: “Sầu riêng..................kì lạ”
Câu hỏi: Sầu riêng đặc sản vùng nào?
4.Đọc đoạn 2-Bài “ Sầu riêng” (saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 34)
Ñoaïn : “Hoa sầu riêng.......................tháng 5 ta”
Câu hỏi: Hoa và quả sầu riêng được miêu tả như thế nào?
5.Đọc đoạn 1-Bài “Hoa học trò”(sách TV lớp 4, tập 2, trang 43)
Đoạn: “Phượng không phải......................đậu khít nhau.”
Câu hỏi: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
6.Đọc đoạn 3-Bài “Hoa học trò”(sách TV lớp 4, tập 2, trang 43)
Đoạn: cuối bài
Câu hỏi: Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian?
7. Đọc đoạn 2- Bài “Khuất phục tên cướp biển”(saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 66)
Đoạn: “Một lần.................................................đi nơi khác.”
Câu hỏi: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào?
8. Đọc đoạn 2 – bài “Thắng biển”(saùch TV lôùp 4, taäp 2, trang 76)
Đoạn: “Một tiếng ào dữ dội...........................................chống dữ.”
Câu hỏi: Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HẢI
Đề kiểm tra lớp 4 môn Tập đọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra lớp 4 môn Tập đọc - Người đăng: Ari Katoji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề kiểm tra lớp 4 môn Tập đọc 9 10 635