Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Công Dân 6

Được đăng lên bởi stetamboo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRAGDCD 6:

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tên
chủ đề
1. Chăm
sóc,
rèn
luyện thân
thể

TN

TL

TN

Biết được
thế nào là
Chăm sóc,
rèn luyện
thân
thể
( C1.1)

Số câu :

Số câu : 1

Số điểm:

Số đ : 0,25

Tỉ lệ :

Tlệ: 5%

TL

Cấp độ
thấp

Hiểu
được vì
sao phải
tự chăm
sóc rèn
luyện
th/thể( C2
)

Liên
hệ
bản
thân
việc
tự
chăm sóc
rèn luyện
thân thể

Cấp độ
cao

( C2)

Số câu: Số câu: 1/2
1/2
Sđiểm:1/5
Sđiểm:1/ T lệ: 15%
5
T
15%

Cộng

Số câu : 2
Số đ : 3.5
Tlệ: 35%

lệ:

2. Siêng
năng, kiên
trì

Hiểu thế
nào là .
Siêng
năng,
kiên trì
( C1)

Số câu :

Số câu: 1

Số câu: 1

Số điểm :

Sđiểm:1

Sđiểm:1

Tỉ lệ:

T
10%

T lệ: 10%

3.
Tiết
kiệm.

lệ:

Nêu được
1 số biểu
hiện của
tiết kiệm(
C1.2)

Xử lí tình
huống về
tiết kiệm

Số câu :

Số câu: 1

Số câu: 1

Số điểm:

Số điểm:
0,25

Số điểm: Số điểm: 4
2
Tỉ lệ: 40%
Tỉ
lệ:
20%

Tỉ lệ :

Tỉ lệ: 5%
4. Lễ độ

Biết được
thế nào là
Lễđộ( C1.3
)

( C3)
Số câu: 2

Số câu :

S.câu: 1

S.câu: 1

Số điểm:

Số điểm:
0,25

Số điểm: 1

Tỉ lệ :

Tỉ lệ: 10%

Tỉ lệ: 5%
5.
Tôn Biết được
trọng kỉ thế nào là
luật
Tôn trọng
kỉ luật
( C1.4)
Số câu :

S.câu: 1

S.câu: 1

Số điểm:

Số điểm:
0,25

Số đ: 0,5

Tỉ lệ :

Tỉ lệ: 5%

Tỉ lệ: 5%
Tsố câu :

Ts câu : 3

S điểm

Sđiểm
0,75

T lệ :

Tlệ: 20%

Ts câu: 1
:

Ts câu: Ts
câu: Ts câu: 1
1/2
1/2
S đ
:
Sđiểm : 2
0.25
S đ : 3,5 S đ : 1,5
Tlệ %:
TL: 10% TLệ:
TL: 15%
20
35%

T.số câu :
6
Số điểm :
10
Tỉ lệ
100%

:

Phòng GD & ĐT Di Linh
Trường THCS Tân Thượng

Họ và tên:……………………………
Lớp 6A….
Điểm:

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: GD CÔNG DÂN
Lời nhận xét của giáo viên:

A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái em cho là đúng từ câu 1 đến câu 4 (1đ):
1.1. Ý nào dưới đây em cho là chưa biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể?
a. Ăn mặc phong phanh khi trời lạnh.
b. Luyện tập thể dục hằng ngày.
c. Súc miệng nước muối mỗi sáng.
d. Ăn uống điều độ, giữ gìn quần áo sạch sẽ.
1.2. Hãy cho biết hành vi nào dưới đây biểu hiện tính tiết kiệm?
a. Ăn diện theo mốt.
b. Bỏ thừa không ăn hết suất cơm.
c. Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi phòng.
d. Bị ốm nhưng không mua thuốc chữa bệnh, để bệnh tự khỏi.
1.3. Hãy cho biết hành vi nào dưới đây biểu hiện thiếu lễ độ với mọi người?
a. Chào hỏi người lớn tuổi.
b. Nói năng thưa gửi đúng mực với mọi người.
c. Nhường chỗ cho em nhỏ trên xe buýt.
d. Ngắt lời khi người khác đang nói.
1.4. Hãy cho biết hành vi nào dưới đây là vô kỉ luật?
a. Đi học đúng giờ.
b. Làm việc riêng trong giờ học.
c. Viết giấy xin phép nghỉ học khi bị ốm.
d. Thực...
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRAGDCD 6:
Cấp độ
Tên
ch đ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL
Cấp độ
thấp
Cấp độ
cao
1. Chăm
sóc, rèn
luyện thân
thể
Biết được
thế nào
Chăm sóc,
rèn luyện
thân thể
( C1.1)
Hiểu
được
sao phải
tự chăm
sóc rèn
luyện
th/thể( C2
)
Liên hệ
bản thân
việc tự
chăm sóc
rèn luyện
thân thể
( C2)
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ :
Số câu : 1
Số đ : 0,25
Tlệ: 5%
Số câu:
1/2
Sđiểm:1/
5
T lệ:
15%
Số câu: 1/2
Sđiểm:1/5
T lệ: 15%
Số câu : 2
Số đ : 3.5
Tlệ: 35%
2. Siêng
năng, kiên
trì
Hiểu thế
nào .
Siêng
năng,
kiên trì
( C1)
Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Sđiểm:1
T lệ:
10%
Số câu: 1
Sđiểm:1
T lệ: 10%
3. Tiết
kiệm.
Nêu được
1 số biểu
hiện của
tiết kiệm(
C1.2)
Xử tình
huống về
tiết kiệm
( C3)
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ :
Số câu: 1
Số điểm:
0,25
Tỉ lệ: 5%
Số câu: 1
Số điểm:
2
Tỉ lệ:
20%
Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
4. Lễ độ Biết được
thế nào
Lễđộ( C1.3
)
Đề kiểm tra môn Công Dân 6 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Công Dân 6 - Người đăng: stetamboo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Công Dân 6 9 10 297