Ktl-icon-tai-lieu

Đề Kiểm Tra Môn óoán 7 Học Kì 2

Được đăng lên bởi nguyenhalan2000
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÊ CƯƠNG ÔN THI TOÁN 7 HỌC KÌ II NM HỌC 2012 – 2013
A.Phần đại số
a) Chương Thống kê
- Tìm dấu hiệu điều tra
- Lập bảng tấn số
- Tìm số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu
b) Chương: Biểu thức đại số
- Định nghĩa đơn thức đồng dạng
- Quy tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng
- Định nghĩa đa thức
- Cộng trừ đa thức
- Định nghĩa đa thức một biến
- Cộng trừ đa thức một biến
- Nghiệm đa thức một biến
B. Phần hình học:
a) Chương tam giác
- Định lý Pitago và áp dụng tính
- Áp dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng mình: đoạn thẳng bằng
nhau, góc bằng nhau, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc.
b) Chương Các đương đồng quy trong tam giác
- Nêu định nghĩa các đường đồng quy trong tam giác
- Áp dụng Tính chất các đường đồng quy trong tam giác để chứng minh: đường thẳng
vuông góc, tia phân giác, ba điểm thẳng hàng, đường trung trực của đoạn thẳng

Đề kiểm tra học kì II
Môn: Toán lớp 7
(Thời gian: 90 phút)
I.\ Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức kỹ năng của môn toán lớp 7
học kì II. ( Theo chuẩn kiến thức kỹ năng)
Giáo viên có định hướng điều chỉnh phương pháp cho phù hợp tình hình học sinh.
II.\ Hình thức của đề kiểm tra:
- Đề kiểm tra tự luận.
III.\ Ma trận của đề kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7 – THỜI GIAN: 90 PHÚT
Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
1. Thống kê

Nhận biết
Biết được dấu hiệu điều
tra

(7 tiết)
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
2. Biểu thức đại số
(19 tiết)

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ
3. Tam giác

1/3
0,5 đ

%

Thông hiểu
Sử dụng được công thức
để tính số Tb cộng của
dấu hiệu, tìm được mốt
1/3
0,5 đ
Cộng đơn thức đồng
dạng
Áp dụng cộng các đơn
thức đồng dạng.
Tìm nghiệm của đa thức
dạng đơn giản
2
2đ

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cách tính số Tb cộng của
dấu hiệu
1/3
1đ
Vận dụng cộng trừ đa
thức một biến

1
2 đ= 20%

1
2đ
Vận dụng chứng mình
hai tam giác bằng nhau

3
4 đ= 40%
Vận dụng định lý Pytago
để tìm số đo cạnh còn lại
của tam giác vuông

(10 tiết)

Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ %
4. Các đường đồng qui trong Biết được tính chất của
tam giác
ba đường trung tuyến
(24 tiết)
trong tam giác
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

%

1/2
1đ
Vận dụng t/c đường
trung trực để chứng mình
đường trung trực đoạn
thẳng
1/2
1đ

1
1đ
1

1
3

1,5 đ
15%

2

1
3

2,5
25%

Cộng
Cấp độ cao

3

1
1đ

1
3

6đ
6đ = 60%

3/2
2đ= 20%

3/2
2 đ= 20%
7
10đ
100%

Đề thi học kì II Lớp:7
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
Điểm

Lời phê của giáo viên

A.Lý thuyết( 2 đ)
Câu 1: (...
ĐÊ CƯƠNG ÔN THI TOÁN 7 HỌC KÌ II NM HỌC 2012 – 2013
A.Phần đại số
a) Chương Thống kê
- Tìm dấu hiệu điều tra
- Lập bảng tấn số
- Tìm số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu
b) Chương: Biểu thức đại số
- Định nghĩa đơn thức đồng dạng
- Quy tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng
- Định nghĩa đa thức
- Cộng trừ đa thức
- Định nghĩa đa thức một biến
- Cộng trừ đa thức một biến
- Nghiệm đa thức một biến
B. Phần hình học:
a) Chương tam giác
- Định lý Pitago và áp dụng tính
- Áp dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng mình: đoạn thẳng bằng
nhau, góc bằng nhau, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc.
b) Chương Các đương đồng quy trong tam giác
- Nêu định nghĩa các đường đồng quy trong tam giác
- Áp dụng Tính chất các đường đồng quy trong tam giác để chứng minh: đường thẳng
vuông góc, tia phân giác, ba điểm thẳng hàng, đường trung trực của đoạn thẳng
Đề kiểm tra học kì II
Môn: Toán lớp 7
(Thời gian: 90 phút)
I.\ Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức kỹ năng của môn toán lớp 7
học kì II. ( Theo chuẩn kiến thức kỹ năng)
Giáo viên có định hướng điều chỉnh phương pháp cho phù hợp tình hình học sinh.
II.\ Hình thức của đề kiểm tra:
- Đề kiểm tra tự luận.
III.\ Ma trận của đề kiểm tra
Đề Kiểm Tra Môn óoán 7 Học Kì 2 - Trang 2
Đề Kiểm Tra Môn óoán 7 Học Kì 2 - Người đăng: nguyenhalan2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề Kiểm Tra Môn óoán 7 Học Kì 2 9 10 996