Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 1 LỚP 9 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

Được đăng lên bởi ptkphuong-c2ayersin-cl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 1
Môn : Tiếng Anh 9
Năm học :2014-2015
Tên chủ đề:
EDUCATION

CKT-KN

Nhận biết
KQ

Pronunciation(MCQ)

TL

Thông hiểu
KQ

TL

Vân dụng
Cấp độ thấp
KQ TL

Cộng
Cấp độ cao
KQ
TL

1

12
0.25

Unit 1 : A visit
from a pen pal

Language focus:
-Vocab

1
0.25

-Grammar$structures:

2
0.5

Reading:
- Choose the best options

6
1.5

Writing:

1
0.5

Pronunciation(MCQ)

3

3.0
16

0.75
Listening:

4

2
2

0.5

Unit 2: Clothes
Language focus:
-Vocab

2
0.5

-Grammar$structures:

1
0.25

Reading:
2
1
Writing:

1

1
1.5

0.5

7.0

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1(2014-2015)
MÔN : TIẾNG ANH 9
I.Listening : (2,5đ)
a.Choose the best answers: (Mỗi đáp án đúng được 0,5đ )
1. D
2. A
3. C
4.B
b.Answer the questions: (Mỗi đáp án đúng được 0,25đ)
1.At the entrance to the Car Fair.
2.Her father is waiting for her at the Information Desk .
*Tape script:
Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main
entrance to the Car Fair. Her name is Mary and she’s three years old. She has short dark hair .She’s wearing shorts- blue shorts and a
long -sleeved white blouse. She’s wearing a pairs of shoes- brown shoes. She may be carrying a large doll.
If you see Marry, please bring her to the Information Desk .Her father is waiting for her there. Thank you.
II.Reading :(2,5)
A. Choose the best answers to complete the passage: (1.5đ)
- Mỗi đáp án đúng được 0,25đ
1. B
2. D
3. A
4.A
5.D
6.B
B.Answer questions about you: (1m) Mỗi ý trả lời đúng được 0,5đ.
1.They think that they don’t have a chance to develop personal taste in the way they dress.
2. The main reason why most students don’t like school uniforms is most schools choose such horrible colors and styles that don’t
suit young people at all.
III. Language focus:(2,5) Mỗi đáp án đúng được 0,25đ
A.
1.D
2. C
3.D
4.A
B
1.B
2. C
3.B
4.D
5.C
6.A
IV. Writing :(2.5)
A. Complete the second sentences using the words given: (Mỗi câu gợi ý viết đúng được 0,5đ)
1. He wishes it doesn’t rain any more.
2. The door of the classroom couldn’t be opened.
B. Write an argument of 80-100 words using the outline: (1.5đ)
-Phần Introduction và Conclusion : 0,25đ
- Series of argument :1đ

...
MA TRN BI KIM TRA MT TIT S 1
Môn : Ting Anh 9
Năm học :2014-2015
Tên chủ đề:
EDUCATION
CKT-KN Nhận bit Thông hiểu Vân dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL
Unit 1 : A visit
from a pen pal
Pronunciation(MCQ)
Language focus:
-Vocab
-Grammar$structures:
Reading:
- Choose the best options
Writing:
1
0.25
1
0.25
2
0.5
6
1.5
1
0.5
12
3.0
Unit 2: Clothes
Pronunciation(MCQ)
Listening:
Language focus:
-Vocab
-Grammar$structures:
Reading:
Writing:
3
0.75
4
2
2
0.5
2
0.5
1
0.25
2
1
1
1.5
1
0.5
16
7.0
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 1 LỚP 9 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 1 LỚP 9 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN - Người đăng: ptkphuong-c2ayersin-cl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 1 LỚP 9 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN 9 10 663