Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra sinh 9

Được đăng lên bởi Nguyen Hoan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC HẢI AN
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN SINH 9
Năm học : 2014 – 2015
Thời gian: 45 phút
MA TRẬN
Các chủ đề chính
Chương I:
MenĐen và di
truyền học

Chương II: NST

Chương III: ADN
và gen

Tổng

Nhận biết
TNKQ

TL

Thông hiểu
TNKQ

TL

Vận dụng
TNKQ

Tổng

TL

Câu 1

1 câu

1 câu

4 câu

(0,5đ)

(0.25)

(2đ)

(2,75đ)

5%

2,5%

20%

27,5%

1 câu

1 câu

1 câu

3câu

(0,25đ)

(0.25đ)

(2đ)

(2.5đ)

2,5%
1 câu

2,5%
3 câu

20%
1 câu

1 câu

25%
6 câu

(0,25đ)

(1,5đ)

(2đ)

(1đ)

(4,75đ)

2,5%
4 câu

15%
5 câu

20%
2 câu

10%
2 câu

47,5%
13 câu

(1đ)

(2đ)

(4đ)

(3đ)

(10đ)

20%

40%

30%

100%

10%
I/ Trắc nghiệm khách quan (3đ).
Chọn phương án đúng.

Câu 1: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?
a. AA x Aa
b. Aa x AA
Câu 2: Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm:

c. Aa x aa

a. 2 gen trội lặn
b. 2 gen tương ứng giống nhau
c. 2 gen tương ứng
d. 2 gen tương ứng khác nhau.
Câu 3: Kiểu gen là:
a. Tập hợp các gen của một loài.
b. Tập hợp các gen của một cơ thể.
c. Tập hợp các tính trạng của một cơ thể.
d. Tập hợp các gen có trong 1 tế bào.
Câu 4: Trong quá trình phân bào, NST co ngắn cực đại ở kì nào?

d. Aa x Aa

a.Kì trước
b. Kì sau
Câu 5: Di truyền liên kết là hiện tượng:

c. Kì giữa

d. Kì cuối

a. Một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau.
b. Một nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau
c. Các tính trạng di truyền độc lập với nhau
d. Một tính trạng không được di truyền
Câu 6: Phân tử Prôtêin có tính chất:
a. Đặc trưng
b. Đa dạng
c. Vừa đa đạng, vừa đặc trưng
d. Phổ biến ở mọi loài sinh vật.
Câu 7: . Prôtêin được cấu tạo từ những nguyên tố nào?
a. C, H, O, N, P.

b. C,H,O, P.

c. C, H, O, N

d. C, H, O, P.

Câu 8: Khi một gen tự nhân đôi một lần thì môi trường tế bào đã cung cấp số nuclêôtit tự do
mỗi loại là:
a.Bằng số nuclêôtit của một mạc đơn.
b. Bằng số nuclêôtit mỗi loại của chính gen đó.
c. Bằng 1/2 số nuclêôtit mỗi loại của chính gen đó.
d. Gấp đôi số nuclêôtit mỗi loại của chính gen đó.
Câu 9. Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong
bảng sau :
Các đại phân Cấu trúc và chức năng (B)
tử ( A)
1. ADN

Kết quả

a . Chuỗi xoắn kép gồm 4 loại nuclêôtit (A; T; G ;X )

2. ARN

b. Một hay nhiều chuỗi đơnphân là các axitamin

3. Protêin

c. Chuỗi xoắn kép gồm 4 loại nuclêôtit (A; u; G ;X )
d. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

1--------2---------

e. Cấu trúc các bộ phận tế bào , EnZim , Hốoc môn, vận chuyển
cung cấp năng lượng

3---------

g. Truyền đạt thông tin di...
PHÒNG GIÁO DỤC HẢI AN
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN SINH 9
Năm học : 2014 – 2015
Thời gian: 45 phút
MA TRẬN
Các chủ đề chính
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương I:
MenĐen và di
truyền học
Câu 1
(0,5đ)
5%
1 câu
(0.25)
2,5%
1 câu
(2đ)
20%
4 câu
(2,75đ)
27,5%
Chương II: NST
1 câu
(0,25đ)
2,5%
1 câu
(0.25đ)
2,5%
1 câu
(2đ)
20%
3câu
(2.5đ)
25%
Chương III: ADN
và gen
1 câu
(0,25đ)
2,5%
3 câu
(1,5đ)
15%
1 câu
(2đ)
20%
1 câu
(1đ)
10%
6 câu
(4,75đ)
47,5%
Tổng
4 câu
(1đ)
10%
5 câu
(2đ)
20%
2 câu
(4đ)
40%
2 câu
(3đ)
30%
13 câu
(10đ)
100%
I/ Trắc nghiệm khách quan (3đ).
Chọn phương án đúng.
Câu 1: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?
a. AA x Aa b. Aa x AA c. Aa x aa d. Aa x Aa
Câu 2: Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm:
a. 2 gen trội lặn
b. 2 gen tương ứng giống nhau
c. 2 gen tương ứng
d. 2 gen tương ứng khác nhau.
Câu 3: Kiểu gen là:
a. Tập hợp các gen của một loài.
b. Tập hợp các gen của một cơ thể.
c. Tập hợp các tính trạng của một cơ thể.
d. Tập hợp các gen có trong 1 tế bào.
Câu 4: Trong quá trình phân bào, NST co ngắn cực đại ở kì nào?
Đề kiểm tra sinh 9 - Trang 2
Đề kiểm tra sinh 9 - Người đăng: Nguyen Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra sinh 9 9 10 281